Document Event-Driven Macros

This section describes how to assign scripts to application, document or form events.

You can automatically execute a macro when a specified software event occurs by assigning the desired macro to the event. The following table provides an overview of document events and at what point an assigned macro is executed.

Zdarzenie

Przypisane makro jest uruchamiane...

routine

Start Application

...after a LibreOffice application is started.

OnStartApp

Close Application

...przed zakończeniem działania aplikacji LibreOffice.

OnCloseApp

Document created

...New document created with File - New or with the New icon. Note that this event also fires when Basic IDE opens.

OnCreate

New Document

...po utworzeniu nowego dokumentu za pomocą polecenia Plik - Nowy lub ikony Nowy.

OnNew

Document loading finished

...before a document is opened with File - Open or with the Open icon.

OnLoadFinished

Otwórz dokument

...po otwarciu dokumentu za pomocą polecenia Plik - Otwórz lub ikony Otwórz.

OnLoad

Document is going to be closed

...przed zamknięciem dokumentu.

OnPrepareUnload

Dokument został zamknięty

...po zamknięciu dokumentu. Uwaga: Zdarzenie "Zapisz dokument" może mieć miejsce także, kiedy dokument jest zapisywany przed zamknięciem.

OnUnload

-no UI-

OnLayoutFinished

View created

Document is displayed. Note that this event also happens when a document is duplicated.

OnViewCreated

View is going to be closed

Document layout is getting removed.

OnPrepareViewClosing

View closed

Document layout is cleared prior to the document closure.

OnViewClosed

Uaktywnij dokument

...po przesunięciu dokumentu na pierwszy plan.

OnFocus

Dezaktywuj dokument

...po przesunięciu innego dokumentu na pierwszy plan.

OnUnfocus

Zapisz dokument

...przed zapisaniem dokumentu za pomocą polecenia Plik - Zapisz lub za pomocą ikony Zapisz, jeśli nazwa pliku została już określona.

OnSaveAs

Dokument został zapisany

...po zapisaniu dokumentu za pomocą polecenia Plik - Zapisz lub za pomocą ikony Zapisz, jeśli nazwa pliku została już określona.

OnSaveDone

Saving of document failed

Document could not be saved.

OnSaveFailed

Zapisz dokument jako

...przed zapisaniem dokumentu pod określoną nazwą (za pomocą polecenia Plik - Zapisz jako lub Plik - Zapisz lub za pomocą ikony Zapisz, jeśli nazwa pliku nie została jeszcze określona).

OnSaveAs

Dokument został zapisany jako

... po zapisaniu dokumentu pod określoną nazwą (za pomocą polecenia Plik - Zapisz jako lub Plik - Zapisz lub za pomocą ikony Zapisz, jeśli nazwa pliku nie została jeszcze określona).

OnSaveAsDone

'Save As' has failed

Document could not be saved.

OnSaveAsFailed

-no UI-

When the document disk location has changed, for example after a File - Save As action.

OnStorageChanged

Storing or exporting copy of document

...before a document is saved with File - Save a Copy, File - Export, File - Export as PDF or the Save icons.

OnCopyTo

Document copy has been created

...after a document is saved with File - Save a Copy, File - Export, File - Export as PDF or the Save icons.

OnCopyToDone

Creating of document copy failed

Document could not be copied or exported.

OnCopyToFailed

Print document

...after the Print dialog is closed, but before the actual print process begins. This event occurs for each copy printed.

OnPrint

-no UI-

...after document security settings have changed.

OnModeChanged

'Modified' status was changed

Modified state of a document has changed.

OnModifyChanged

Document title changed

When the document title gets updated.

OnTitleChanged

Loaded a sub component

...after a database form has been opened.

OnSubComponentOpened

Closed a sub component

...after a database form has been closed.

OnSubComponentClosed

Printing of form letters started

...before printing form letters using File - Print or Tools - Mail Merge Wizard menus.

OnMailMerge

Printing of form letters finished

...after printing of form letters using File - Print or Tools - Mail Merge Wizard menus.

OnMailMergeFinished

Printing of form fields started

...before printing form fields.

OnFieldMerge

Printing of form fields finished

...after printing form fields.

OnFieldMergeFinished

Zmiana liczby stron

When the page count changes.

OnPageCountChanged


note

Most events relate to documents, except OnStartApp, OnCloseApp, OnCreate and OnLoadFinished that occur at application level. OnSubComponentOpened, and OnSubComponentClosed events are fired by database's forms.


tip

Writer documents are triggering those specific events: OnLayoutFinished, OnMailMerge, OnMailMergeFinished, OnFieldMerge, OnFieldMergeFinished and OnPageCountChanged.


Przypisanie makra do zdarzenia

 1. Wybierz Narzędzia - Dostosuj i kliknij zakładkę Wydarzenia.

 2. Wybierz, czy przypisanie ma obowiązywać na poziomie globalnym, czy tylko w bieżącym dokumencie w polu listy Zapisz w.

 3. Wybierz zdarzenie z listy Wydarzenie.

 4. Z listy Makra wybierz moduł zawierający makro, które ma zostać przypisane do wybranego zdarzenia. Lista zawiera hierarchiczną listę modułów, bibliotek, plików i szablonów.

 5. Kliknij przycisk Przypisz.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Usunięcie przypisania makra do zdarzenia

 1. Wybierz Narzędzia - Dostosuj i kliknij zakładkę Wydarzenia.

 2. Wybierz, czy usunięcie przypisania ma obowiązywać na poziomie globalnym, czy tylko w bieżącym dokumencie w polu listy Zapisz w.

 3. Z listy Wydarzenie wybierz zdarzenie zawierające przypisanie, które ma zostać usunięte.

 4. Kliknij przycisk Usuń.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

In addition to assigning macros to events, one can monitor events triggered in LibreOffice documents.

Prosimy o wsparcie!