Debugowanie programu Basic

Punkty przerwań i uruchamianie krokowe

Uruchamianie krokowe pozwala na sprawdzenie ewentualnych błędów w każdej linii programu Basic. Wynik wykonywania poszczególnych kroków programu jest natychmiast widoczny, co znacznie ułatwia wyśledzenie błędów. Błędna linia jest oznaczona przez wskaźnik w kolumnie punktu przerwania edytora. Punkt przerwania można także ustawić w celu wymuszenia wstrzymania programu w konkretnym miejscu.

Aby włączyć lub wyłączyć punkt przerwania w danej linii programu, kliknij dwukrotnie kolumnę punkt przerwania po lewej stronie okna edytora. Kiedy program osiągnie punkt przerwania, jego wykonywanie zostanie przerwane.

Uruchamianie krokowe przy użyciu ikony Pojedynczy krok powoduje, że program zostaje rozgałęziony na procedury i funkcje.

Wykonanie kroku procedury przy użyciu ikony Krok procedury powoduje, że program przeskakuje kolejne procedury i funkcje jako pojedyncze kroki.

Właściwości punktu przerwania

Właściwości punktu przerwania są dostępne przez ich menu kontekstowe uruchamiane poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy punktu przerwania w kolumnie punktów przerwania.

Aktywacji i dezaktywacji punktu przerwania można dokonać poprzez wybranie pozycji Aktywny w menu kontekstowym. Dezaktywacja punktu przerwania nie powoduje przerwania wykonywania programu.

Aby wyświetlić okno dialogowe Punkty przerwania pozwalające na określenie innych opcji punktu przerwania, wybierz pozycję Właściwości z menu kontekstowego punktu przerwania lub wybierz Punkty przerwania z menu kontekstowego kolumny punktów przerwania.

Zostanie wyświetlona lista zawierająca wszystkie punkty przerwania wraz z odpowiadającymi im numerami linii w kodzie źródłowym. Zaznaczenie lub usuniecie zaznaczenia pola wyboru Aktywny powoduje aktywację lub dezaktywację wybranego punktu przerwania.

Liczba przejść określa, ile razy program może przejść przez punkt przerwania przed wstrzymaniem jego wykonywania. W przypadku wprowadzenia wartości 0 (ustawienie domyślne) program jest wstrzymywany natychmiast po osiągnięciu punktu przerwania.

Aby usunąć punkt przerwania z programu, kliknij przycisk Usuń.

Obserwowanie wartości zmiennych

Wartości zmienne można monitorować przez dodanie okna Czujka. Aby dodać zmienną do listy obserwowanych, wpisz jej nazwę w polu tekstowym Czujka i naciśnij klawisz Enter.

Wartości zmiennych są wyświetlane pod warunkiem, że znajdują się w zakresie. Wartości niezdefiniowane w aktualnej lokalizacji kodu źródłowego powodują wyświetlenie komunikatu "Poza zakresem" zamiast wartości.

Do okna czujki można także dodać tablice. Wprowadzenie nazwy zmiennej tablicy bez wartości indeksu w polu tekstowym Czujka powoduje wyświetlenie zawartości całej tablicy.

Ikona wskazówki

Zatrzymanie wskaźnika myszy na wcześniej zdefiniowanej zmiennej w edytorze podczas wykonywania programu powoduje wyświetlenie zawartości zmiennej w postaci pola podręcznego.


Okno stosu wywołań

Pozwala na przegląd hierarchii wywołań procedur i funkcji. Można określić, które procedury i funkcje zostały wywołane przez inne procedury i funkcje w danym punkcie kodu źródłowego.

Lista błędów wykonania

1 Wystąpił wyjątek

2 Błąd składni

3 Return bez Gosub

4 Nieprawidłowy wpis; spróbuj ponownie

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

6 Przepełnienie

7 Brak pamięci

8 Tablica została już zwymiarowana

9 Indeks poza zakresem

10 Powielona definicja

11 Dzielenie przez zero

12 Niezdefiniowana zmienna

13 Niezgodność typów

14 Nieprawidłowy parametr

18 Proces przerwany przez użytkownika

20 Kontynuacja z pominięciem błędu

28 Brak pamięci na stosie

35 Brak procedury lub funkcji

48 Błąd ładowania biblioteki DLL

49 Błędna konwencja wywołania DLL

51 Błąd wewnętrzny

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

53 Plik nie został odnaleziony

54 Niewłaściwy tryb otwarcia pliku

55 Plik jest już otwarty

57 Błąd wejścia/wyjścia urządzenia

58 Plik już istnieje

59 Nieprawidłowa długość rekordu

61 Nośnik jest pełny

62 Odczyt przekracza koniec pliku

63 Nieprawidłowy numer rekordu

67 Zbyt wiele plików

68 Urządzenie nie jest dostępne

70 Odmowa uprawnień

71 Dysk nie jest gotowy

73 Funkcja nie jest zaimplementowana

74 Zmiany nazwy na innym napędzie nie jest możliwa

75 Błąd dostępu do ścieżki/pliku

76 Ścieżka nie została znaleziona

91 Nie ustawiono zmiennej obiektu

93 Niewłaściwy ciąg wzorca

94 Użycie zera nie jest dozwolone

250 Błąd DDE

280 Oczekiwanie na odpowiedź na połączenie DDE

281 Brak dostępnych kanałów DDE

282 Żadna aplikacja nie odpowiedziała na zainicjowanie połaczenia DDE

283 Zbyt wiele aplikacji odpowiedziało na zainicjowanie połączenia DDE

284 Kanał DDE zablokowany

285 Zewnętrzna aplikacja nie może wykonywać operacji DDE

286 Przekroczono czas oczekiwania na odpowiedź DDE

287 użytkownik przycisnął ESCAPE podczas operacji DDE

288 Zewnętrzna aplikacja jest zajęta

289 Operacja DDE bez danych

290 Dane w złym formacie

291 Wykonywanie zewnętrznej aplikacji zostało przerwane

292 Połączenie DDE zostało przerwane lub zmodyfikowane

293 Metoda DDE została wywołana bez otwartego kanału

294 Nieprawidłowy format łącza DDE

295 Wiadomość DDE została zagubiona

296 Wklejanie linku zostało już wykonane

297 Tryb połączenia nie może zostać ustawiony ze względu na nieprawidłowy temat połączenia

298 DDE wymaga pliku DDEML.DLL

323 Nie można załadować modułu; nieprawidłowy format

341 Nieprawidłowy indeks obiektu

366 Obiekt nie jest dostępny

380 Błędna wartość właściwości

382 Właściwość jest tylko do odczytu

394 Właściwość jest tylko do zapisu

420 Nieprawidłowa referencja do obiektu

423 Nie znaleziono właściwości lub metody

424 Wymagany jest obiekt

425 Niewłaściwe użycie obiektu

430 Automatyzacja OLE nie jest wspierana przez ten obiekt

438 Ta właściwość lub metoda nie jest obsługiwana przez ten obiekt

440 Błąd automatyzacji OLE

445 Zadany obiekt nie obsługuje tej akcji

446 Nazwane argumenty nie są wspierane przez zadany obiekt

447 Obecna wartość lokalizacji nie jest wspierana przezten obiekt

448 Nie znaleziono nazwanego argumentu

449 Argument nie jest opcjonalny

450 Nieprawidłowa liczba argumentów

451 Obiekt nie jest listą

452 Nieprawidłowy numer porządkowy

453 Określona funkcja DLL nie została znaleziona

460 Nieprawidłowy format schowka

951 Nieoczekiwany symbol:

952 Oczekiwano:

953 Oczekiwano symbolu

954 Oczekiwano zmiennej

955 Oczekiwano etykiety

956 Wartość nie może zostać zastosowana

957 Zmienna została już zdefiniowana

958 Procedura lub funkcja została już zdefiniowana

959 Etykieta została już zdefiniowana

960 Zmienna nie została odnaleziona

961 Tablica lub procedura nie została odnaleziona

962 Procedura nie została odnaleziona

963 Etykieta niezdefiniowana

964 Nieznany typ danych

965 Oczekiwano zakończenia

966 Blok wyrażenia nadal otwarty: brak

967 Nawiasy nie zgadzają się ze sobą

968 Symbol został już zdefiniowany w inny sposób

969 Parametry nie odnoszą się do procedury

970 Niedozwolone znaki w liczbie

971 Tablica musi zostać zwymiarowana

972 Else/Endif bez If

973 nie jest dozwolone wewnątrz procedury

974 nie jest dozwolone na zewnątrz procedury

975 Specyfikacje wymiarów nie zgadzają się

976 Nieznana opcja:

977 Ponowna definicja stałej

978 Program zbyt duży

979 Ciągi znaków oraz tablice nie są dozwolone

1000 Obiekt nie ma takiej właściwości

1001 Obiekt nie posiada takiej metody

1002 Brak wymaganego argumentu

1003 Nieprawidłowa liczba argumentów

1004 Bład wykonywania metody

1005 Nie można ustawić właściwości

1006 Nie można określić właściwości

Prosimy o wsparcie!