The Basic Editor

Edytor języka Basic jest wyposażony w standardowe funkcje edycji, które są dostępne również w czasie pracy nad dokumentem tekstowym. Obsługuje funkcje menu Edycja (Wytnij, Usuń, Wklej), możliwość zaznaczania tekstu za pomocą lewego klawisza Shift, jak również funkcje ustawiania kursora (na przykład przemieszczania go między wyrazami poprzez jednoczesne naciśnięcie klawisza i klawiszy strzałek).

Długie wiersze można dzielić na kilka części, wstawiając jako ostatni znak w wierszu znak podkreślenia (_). Powoduje on łączenie wiersza z następnym w jeden wiersz logiczny.

Kliknięcie ikony Uruchom BASIC na pasku Makro powoduje uruchomienie programu od pierwszej linii edytora Basic. Podczas działania programu procedura "Sub Main" nie musi być wykonywana jako pierwsza.

tip

Wstaw kod Basic pomiędzy wierszami Sub Main i End Sub widocznymi po pierwszym otwarciu IDE. Ewentualnie usuń wszystkie wiersze, a następnie wprowadź własny kod Basic.


Poruszanie się po projekcie

Lista Biblioteka

Aby załadować bibliotekę do edytora, należy wybrać bibliotekę z listy Biblioteka po lewej stronie paska zadań. Zostanie wyświetlony pierwszy moduł wybranej biblioteki.

Katalog Obiekt

Aby wyświetlić katalog obiektów, należy kliknąć ikonę Katalog obiektów na pasku narzędzi Makro.

Okno dialogowe zawiera listę wszystkich istniejących obiektów w układzie hierarchicznym. Dwukrotne kliknięcie pozycji na liście powoduje otwarcie jej obiektów podrzędnych.

Aby wyświetlić określony moduł w edytorze lub umieścić kursor w wybranym kodzie SUB lub FUNCTION, należy wybrać odpowiednią pozycję.

Zapisywanie i ładowanie kodu źródłowego Basic

Kod źródłowy Basic można zapisać w pliku tekstowym w celu jego zaimportowania w innych systemach programistycznych.

warning

Do pliku tekstowego nie można zapisać okien dialogowych Basic.


Zapisywanie kodu źródłowego do pliku tekstowego

  1. Z katalogu obiektów wybierz moduł, który ma zostać wyeksportowany w postaci tekstu.

  2. Kliknij ikonę Zapisz źródło jako na pasku narzędziowym Makro.

  3. Wybierz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK, aby go zapisać.

Ładowanie kodu źródłowego z pliku tekstowego

  1. Z katalogu obiektów wybierz moduł, do którego należy zaimportować kod źródłowy.

  2. Umieść kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony kod programu.

  3. Kliknij ikonę Wstaw tekst źródłowy na pasku narzędziowym Makro.

  4. Wybierz plik tekstowy zawierający kod źródłowy, a następnie kliknij przycisk OK.

Prosimy o wsparcie!