Korzystanie ze zmiennych

Poniżej opisano podstawowe zasady korzystania ze zmiennych LibreOffice Basic.

Konwencje nazw identyfikatorów zmiennych

Nazwa zmiennej może składać się z maksymalnie 255 znaków. Pierwszy znak nazwy zmiennej musi być literą z zakresu A-Z lub a-z. Nazwa zmiennej może także zawierać cyfry, natomiast nie są dozwolone znaki przestankowe i specjalne, z wyjątkiem znaku podkreślenia ("_"). W identyfikatorach zmiennych w LibreOffice nie są rozróżniane małe i wielkie litery. Nazwy zmiennych mogą zawierać spacje, jednak takie nazwy muszą być ujęte w nawiasy kwadratowe.

Przykłady identyfikatorów zmiennych:


  MyNumber=5   'Correct'
  MyNumber5=15  'Correct'
  MyNumber_5=20  'Correct'
  My Number=20  'Not valid, variable with space must be enclosed in square brackets'
  [My Number]=12 'Correct'
  DéjàVu=25    'Not valid, special characters are not allowed'
  5MyNumber=12  'Not valid, variable may not begin with a number'
  Number,Mine=12 'Not valid, punctuation marks are not allowed'

Deklaracja zmiennych

W LibreOffice Basic nie ma obowiązku jawnego deklarowania zmiennych. Deklaracji zmiennej można dokonać za pomocą instrukcji Dim. Jednocześnie można zadeklarować kilka zmiennych, oddzielając ich nazwy przecinkami. Aby zdefiniować typ zmiennej, po jej nazwie należy podać znak deklaracji typu lub odpowiednie słowo kluczowe.

Przykłady deklaracji zmiennych:


  Dim a$        'Declares the variable "a" as a String'
  Dim a As String   'Declares the variable "a" as a String'
  Dim a$, b As Integer 'Declares one variable as a String and one as an Integer'
  Dim c As Boolean   'Declares c as a Boolean variable that can be TRUE or FALSE'
warning

Po zadeklarowaniu zmiennej danego typu nie można ponownie deklarować zmiennej o tej samej nazwie jako innego typu.


When you declare multiple variables in a single line of code you need to specify the type of each variable. If the type of a variable is not explicitly specified, then Basic will assume that the variable is of the Variant type.


 ' Both variables "a" and "b" are of the Integer type
 Dim a As Integer, b As Integer
 ' Variable "c" is a Variant and "d" is an Integer
 Dim c, d As Integer
 ' A variable can also be explicitly declared as a Variant
 Dim e As Variant, f As Double
note

The Variant type is a special data type that can store any kind of value. To learn more, refer to the section The Variant type below.


Wymuszenie deklaracji zmiennych

Aby wymusić deklarację zmiennych, należy użyć następującego polecenia:


Option Explicit

Instrukcja Option Explicit musi być pierwszą instrukcją w module, przed pierwszym słowem SUB. Ogólnie tylko tablice powinny być deklarowane w sposób jawny. Wszystkie pozostałe zmienne są deklarowane zgodnie ze znakiem deklaracji typu. W przypadku jego braku zmienna jest typu Single (pojedyncza precyzja).

Typy zmiennych

LibreOffice Basic obsługuje cztery klasy zmiennych:

Zmienne typu Integer

Zmienne typu Integer mogą przyjmować wartości w zakresie od -32768 do 32767. W przypadku przypisania do takiej zmiennej liczby zmiennoprzecinkowej miejsca dziesiętne są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej. Zmienne typu Integer są bardzo szybko przeliczane, dlatego też są odpowiednie dla zmiennych licznikowych w pętlach. Zmienna całkowita wymaga tylko dwóch bajtów pamięci. Znakiem deklaracji typu jest "%".


Dim Variable%
Dim Variable As Integer

Zmienne typu Long Integer (liczba całkowita długa)

Zmienne typu Long Integer mogą przyjmować wartości w zakresie od -2147483648 do 2147483647. W przypadku przypisania do takiej zmiennej liczby zmiennoprzecinkowej miejsca dziesiętne są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej. Zmienne typu Long Integer są bardzo szybko przeliczane, dlatego też są odpowiednie dla zmiennych licznikowych w pętlach o bardzo dużych wartościach liczników. Zmienna typu Long Integer wymaga czterech bajtów pamięci. Znakiem deklaracji typu jest "&".


Dim Variable&
Dim Variable As Long

Zmienne dziesiętne

Zmienne dziesiętne mogą przyjmować wartości dodatnie, ujemne albo wartość zerową. Dokładność wynosi do 29 cyfr.

Jako prefiksy liczb dziesiętnych można stosować znaki plus (+) lub minus (-) (ze spacją lub bez).

Jeśli do zmiennej całkowitej przypisana jest liczba dziesiętna, LibreOffice Basic zaokrągla ją w górę lub w dół.

Zmienne typu Single

Single variables can take positive or negative values ranging from 3.402823 x 10E38 to 1.401298 x 10E-45. Single variables are floating-point variables, in which the decimal precision decreases as the non-decimal part of the number increases. Single variables are suitable for mathematical calculations of average precision. Calculations require more time than for Integer variables, but are faster than calculations with Double variables. A Single variable requires 4 bytes of memory. The type-declaration character is "!".


Dim Variable!
Dim Variable As Single

Zmienne typu Double

Double variables can take positive or negative values ranging from 1.79769313486232 x 10E308 to 4.94065645841247 x 10E-324. Double variables are floating-point variables, in which the decimal precision decreases as the non-decimal part of the number increases. Double variables are suitable for precise calculations. Calculations require more time than for Single variables. A Double variable requires 8 bytes of memory. The type-declaration character is "#".


Dim Variable#
Dim Variable As Double

Zmienne typu Currency

Zmienne typu Currency (waluta) są wewnętrznie przechowywane jako liczby 64-bitowe (8 bajtów) i wyświetlane są w postaci stałoprzecinkowej z 15 cyframi w części całkowitej i 4 miejscami dziesiętnymi. Przyjmowane wartości mieszczą się w zakresie od -922337203685477,5808 do +922337203685477,5807. Zmienne tego typu są używane do precyzyjnych obliczeń finansowych. Znakiem deklaracji typu jest "@".


Dim Variable@
Dim Variable As Currency

Literals for integers

Numbers can be encoded using octal and hexadecimal forms.


 xi = &o13 '  8 + 3
 ci = &h65 ' 6*16 + 5
 MAX_Integer = &o77777 ' 32767 = &h7FFF
 MIN_Integer = &o100000 ' -32768 = &h8000
 MAX_Long = &h7fffffff ' 2147483647 = &o17777777777
 MIN_Long = &h80000000 ' -2147483648 = &o20000000000

Zmienne typu String

String variables can hold character strings with up to 2,147,483,648 characters. Each character is stored as the corresponding Unicode value. String variables are suitable for word processing within programs and for temporary storage of any non-printable character up to a maximum length of 2 Gbytes. The memory required for storing string variables depends on the number of characters in the variable. The type-declaration character is "$".

tip

In BASIC String functions, the first character of the string has index 1.Dim Variable$
Dim Variable As String

Zmienne typu Boolean

Zmienne tego typu mogą przechowywać jedną z dwóch wartości: TRUE (prawda) lub FALSE (fałsz). Liczba 0 oznacza wartość FALSE (fałsz), inna wartość oznacza TRUE (prawda).


Dim Variable As Boolean

Zmienne typu Date

Zmienne typu Date mogą zawierać wyłącznie informacje o dacie i godzinie zapisane w formacie wewnętrznym. Wartości przypisane do zmiennych typu Date za pomocą instrukcji Dateserial, Datevalue, Timeserial lub Timevalue są automatycznie konwertowane na format wewnętrzny. Zmienne tego typu można konwertować na zwykłe liczby za pomocą funkcji Day, Month, Year lub Hour, Minute, Second. Format wewnętrzny pozwala na porównywanie wartości daty lub godziny przez obliczenie różnicy pomiędzy dwiema liczbami. Te zmienne mogą być deklarowane wyłącznie za pomocą słowa kluczowego Dim.


Dim Variable As Date

Literals for Dates

Date literals allow to specify unambiguous date variables that are independent from the current language. Literals are enclosed between hash signs #. Possible formats are:


 zeroDay = #12/30/1899#
 dob = #2010-09-28#

The Variant type

Variables declared as Variant can handle any data type. This means that the actual data type is defined during runtime as a value is assigned to the variable.

There are three main ways to create a Variant variable, as shown below:


 Dim varA      ' The type is not specified, hence the variable is a Variant
 Dim varB as Variant ' The variable is explicitly declared as a Variant
 varC = "abc"    ' Previously undeclared variables are treated as Variants

The example below uses the TypeName function to show how the type of a Variant variable changes upon assignment.


 Dim myVar As Variant
 MsgBox TypeName(myVar) ' Empty
 myVar = "Hello!"
 MsgBox TypeName(myVar) ' String
 myVar = 10
 MsgBox TypeName(myVar) ' Integer
note

A Variant variable is initialized with the Empty special data type. You can use the IsEmpty function to test if a variable is an Empty Variant.


You can also use the keyword Any to declare a variable as a Variant. However, Any is deprecated and is available for backward compatibility.

warning

Arguments with type Variant or Any passed in function calls are not checked for their types. Dim myVar As Any ' Variable "myVar" is a Variant

Początkowe wartości zmiennych

Bezpośrednio po deklaracji zmienna przyjmuje wartość "Null". Uwagi dotyczące konwencji:

Zmienne typu Numeric (numeryczne) bezpośrednio po deklaracji przyjmują wartość "0".

Zmienne typu Date przyjmują wartość 0; odpowiada to konwersji do wartości "0" przez funkcję Day, Month, Year lub Hour, Minute, Second.

Zmienne typu String bezpośrednio po deklaracji są ciągiem pustym ("").

Tablice

LibreOffice Basic obsługuje tablice jedno- lub wielowymiarowe zdefiniowane jako określony typ zmiennych. Tablice są odpowiednim typem zmiennych dla edycji list i tabel w programach. Pojedyncze elementy tablicy można adresować za pomocą indeksów numerycznych.

Tablice muszą być deklarowane za pomocą instrukcji Dim. Istnieje kilka sposobów definiowania zakresu indeksu tablicy:


  Dim Text$(20)    '21 elements numbered from 0 to 20'
  Dim Text$(5,4)   '30 elements (a matrix of 6 x 5 elements)'
  Dim Text$(5 To 25) '21 elements numbered from 5 to 25'
  Dim Text$(-15 To 5) '21 elements (including 0), numbered from -15 to 5'

Zakres indeksu może obejmować zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne.

Stałe

Stałe posiadają ustaloną wartość. Są definiowane tylko raz w programie i nie można ich później zmieniać:


Const ConstName=Expression

Please support us!