Uzyskiwanie informacji o sesji

Obliczanie ścieżek plików systemowych profilu użytkownika i udostępnionych modułów LibreOffice można wykonać za pomocą języków Python lub Basic. Na podstawie tych informacji można określić lokalizacje skryptów BeanShell, Java, JavaScript i Python.

Przykłady:

Za pomocą powłoki Pythona.

>>> from <the_module> import Session

>>> print(Session.SharedPythonScripts()) # metoda statyczna

>>> print(Session().UserName) # właściwość obiektu

>>> input(Session().UserProfile) # właściwość obiektu

Z menu Narzędzia - Makra - Uruchom makro….


    from <the_module> import Session
      
    def demo_session():
      import screen_io as ui
      ui.MsgBox(Session.Share(),title='Installation Share') # metoda statyczna
      ui.Print(Session.SharedPythonScripts()) # metoda statyczna
      s = Session() # tworzenie instancji
      ui.MsgBox(s.UserName,title='Hello') # właściwość obiektu
      ui.Print(s.UserPythonScripts) # właściwość obiektu
      
    g_exportedScripts = (demo_session,) # publiczne makra
  

Za pomocą LibreOffice Basic.


    Sub Session_example()
      Dim s As New Session ' instance of Session class
      Print "Lokalizacja udostępnionych skryptów:", s.SharedScripts
      MsgBox s.UserName,,"Witaj"
      Print s.UserScripts, Chr(13), s.UserPythonScripts
    End Sub ' Session_example
  

Korzystanie z COM/OLE i języka skryptowego Visual Basic


    ' Menedżer usługi jest zawsze punktem wejścia
    ' Jeśli nie ma działającego pakietu, zostanie uruchomiony
    Set sm = WScript.CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
    ' Usługa PathSubstitution wyświetla informacje do wnioskowania
    ' lokalizacji <ProfilUżytkownika|Udostępniony>/Scripts/python z
    Set obj = sm.createInstance("com.sun.star.util.PathSubstitution")
      
    MsgBox CreateObject("WScript.Network").UserName,, "Hello"
    user = obj.getSubstituteVariableValue("$(user)")
    MsgBox user & "/Scripts",, "User scripts location"
    libO = Replace(obj.getSubstituteVariableValue("$(inst)"), "program/..", "Share")
    MsgBox libO & "/Scripts",, "Shared scripts location"
  

Klasa Session Pythona:


    import getpass, os, os.path, uno
      
    class Session():
      @staticmethod
      def substitute(var_name):
        ctx = uno.getComponentContext()
        ps = ctx.getServiceManager().createInstanceWithContext(
          'com.sun.star.util.PathSubstitution', ctx)
        return ps.getSubstituteVariableValue(var_name)
      @staticmethod
      def Share():
        inst = uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(prog)"))
        return os.path.normpath(inst.replace('program', "Share"))
      @staticmethod
      def SharedScripts():
        return ''.join([Session.Share(), os.sep, "Scripts"])
      @staticmethod
      def SharedPythonScripts():
        return ''.join([Session.SharedScripts(), os.sep, 'python'])
      @property # alternatywa dla zmiennej '$(username)'.
      def UserName(self): return getpass.getuser()
      @property
      def UserProfile(self):
        return uno.fileUrlToSystemPath(Session.substitute("$(user)"))
      @property
      def UserScripts(self):
        return ''.join([self.UserProfile, os.sep, 'Scripts'])
      @property
      def UserPythonScripts(self):
        return ''.join([self.UserScripts, os.sep, "python"])
  
note

W przeciwieństwie do Basic, normalizacja nazw ścieżek jest wykonywana w Pythonie wewnątrz klasy Session.


Klasa Session języka Basic LibreOffice:


    Option Explicit
    Option Compatible
    Option ClassModule
      
    Private _ps As Object ' Członek prywatny
      
    Private Sub Class_Initialize()
      GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
      Set _ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSubstitution")
    End Sub ' Konstruktor
      
    Private Sub Class_Terminate()
      _ps = Nothing
    End Sub ' Destruktor
      
    Public Property Get SharedScripts() As String
      Dim inst As String, shr As String
      inst = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(prog)"))
      shr = Tools.Strings.ReplaceString(inst,"Share","program")
      SharedScripts = shr & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.sharedScripts
      
    Public Property Get SharedPythonScripts() As String
      sharedPythonScripts = sharedScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.sharedPythonScripts
      
    Public Property Get UserName() As String ' Nazwa konta użytkownika
      userName = _ps.getSubstituteVariableValue("$(username)")
    End Property ' Session.userName
      
    Public Property Get UserProfile() As String ' Ścieżka systemowa profilu użytkownika
      userProfile = ConvertFromURL(_ps.getSubstituteVariableValue("$(user)"))
    End Property ' Session.userProfile
      
    Public Property Get UserScripts() As String ' Ścieżka systemowa skryptów użytkownika
      userScripts = userProfile() & GetPathSeparator() &"Scripts"
    End Property ' Session.userScripts
      
    Public Property Get UserPythonScripts() As String ' Ścieżka systemowa skryptów użytkownika Pythona
      userPythonScripts = userScripts() & GetPathSeparator() &"python"
    End Property ' Session.userPythonScripts
  

Prosimy o wsparcie!