Identyfikacja systemu operacyjnego

Identyfikację systemu operacyjnego można przeprowadzić za pomocą języka Python lub Basic.

note

Właściwość ComputerName jest dostępna wyłącznie dla systemu Windows. Podstawowe wywołania makr języka Python pomagają przezwyciężyć podstawowe ograniczenia programu LibreOffice.


Korzystanie z klasy Pythona:


    """ the_module """
    import os, platform
    class Platform():
      @property
      def ComputerName(self): return platform.node()
      @property
      def DirSeparator(self): return os.sep
      @property
      def isLinux(self): return (self.OSName=='Linux')
      @property
      def isMacOSX(self): return (self.OSName=='Darwin')
      @property
      def isWindows(self): return (self.OSName=='Windows')
      @property
      def OSName(self): return platform.system()
      @property
      def PathDelimiter(self): return os.pathsep
  

Korzystanie z modułu klas Basic:

tip

LibreOffice Basic nie ma natywnego rozpoznawania systemu MacOS X. Identyfikacja platformy jest możliwa za pomocą API (Application Programming Interface) LibreOffice.    Option Compatible
    Option ClassModule
    Option Explicit
    
    Public Property Get ComputerName As String
      If isWindows Then ComputerName = Environ("ComputerName")
    End Property ' Platform.ComputerName
    
    Public Property Get DirSeparator As String
      DirSeparator = GetPathSeparator()
    End Property ' Platform.DirSeparator
    
    Public Property Get IsLinux As Boolean
      isLinux = ( GetGUIType()=4 ) ' Applies to macOS as well 
    End Property ' Platform.isLinux
    
    Public Property Get IsMacOSX As Boolean
      isMacOSX = ( OSName="MAC" )
    End Property ' Platform.isMacOSX
    
    Public Property Get IsWindows As Boolean
      isWindows = ( GetGUIType()=1 )
    End Property ' Platform.isWindows
    
    Public Property Get OSName As String
      ' Zwróć nazwę platformy jako "MAC", "UNIX", "WIN"
      ' Pochodzi z funkcji "Tools.UCB.ShowHelperDialog"
      With GlobalScope.Basiclibraries
        If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
      End With
      Dim keyNode As Object ' com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess
      keyNode = Tools.Misc.GetRegistryKeyContent("org.openoffice.Office.Common/Help")
      OSName = keyNode.GetByName("System")
    End Property ' Platform.OSName
    
    Public Property Get PathDelimiter As String
      Select Case OSName
        Case "MAC", "UNIX" : PathDelimiter = ":"
        Case "WIN" : PathDelimiter = ";"
       End Select
    End Property ' Platform.PathDelimiter
  

Przykłady:

Za pomocą języka Python

>>> from < the_module > import Platform

>>> print(Platform().isMacOSX) # właściwość obiektu

True

>>> input(Platform().OSName) # właściwość obiektu

Darwin

Z menu Narzędzia - Makra - Wykonaj makro….


    from < the_module > import Platform
    import screen_io as ui
    p = Platform()
    ui.MsgBox(''.join(['isMacOS: ',str(p.isMacOSX)]),0,p.OSName)
  

Za pomocą języka LibreOffice Basic


    Sub Platform_example()
      Dim p As New Platform ' instancja klasy Platform
      MsgBox p.isLinux ' właściwość obiektu
      Print p.isWindows, p.OSName ' właściwość obiektu
    End Sub ' Platform_example
  

Prosimy o wsparcie!