Tworzenie detektorów zdarzeń

Zdarzenia wywołane przez okna dialogowe, dokumenty, formularze lub kontrolki graficzne można powiązać z makrami, co jest określane jako programowanie sterowane zdarzeniami. Najpopularniejszą metodą powiązania zdarzeń z makrami jest zakładka Zdarzenia w menu Narzędzia - Dostosuj oraz Edytora okien dialogowych, który uruchamia się, wybierając Narzędzia - Makra - Menedżer okien dialogowych.

Artefakty graficzne, dane wprowadzane za pomocą klawiatury, ruchy myszy i inne interakcje człowiek-maszyna mogą być kontrolowane za pomocą detektorów UNO, które obserwują zachowanie użytkownika. Detektory to dynamiczne alternatywy kodu programu dla przypisań makr. Można utworzyć tyle detektorów UNO, ile wydarzeń należy obserwować. Pojedynczy detektor może również obsługiwać wiele kontrolek interfejsu użytkownika.

Tworzenie detektora zdarzeń

Detekory przywiązują się do kontrolek znajdujących się w oknach dialogowych, a także do zdarzeń dokumentu lub formularza. Detekory są również używane podczas tworzenia okien dialogowych środowiska uruchomieniowego lub podczas dodawania kontrolek do okna dialogowego w locie.

Ten przykład tworzy detektor dla kontrolki Button1 w oknie Dialog1, które jest częścią biblioteki Standard.

Za pomocą języka Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, unohelper
     from com.sun.star.awt import XActionListener
     from com.sun.star.awt import ActionEvent
     from com.sun.star.lang import EventObject
     from com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults \
       import OK, CANCEL
     import msgbox as util
       
     _MY_BUTTON = "Button1"
     _MY_LABEL = 'Detektory Pythona..'
     _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider"
       
     def Main(*args):
       ui = createUnoDialog("Standard.Dialog1", embedded=True)
       ui.Title = "Python X[any]Listener"
       ctl = ui.getControl(_MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = _MY_LABEL
       act = ActionListener()
       ctl.addActionListener(act)
       rc = ui.execute()
       if rc == OK:
         MsgBox("Użytkownik potwierdził okno dialogowe.")
       elif rc == CANCEL:
         MsgBox("Użytkownik zamknął okno dialogowe.")
       ui.dispose() # ui.endExecute
       ctl.removeActionListener(act)
       
     def createUnoDialog(libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Twórz okno dialogowe z podanej lokalizacji """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location)
       return dlg
       
     class ActionListener(unohelper.Base, XActionListener):
       """ Wykryj i policz kliknięcia przycisku """
       def __init__(self):
         self.count = 0
       
       def actionPerformed(self, evt: ActionEvent):
         self.count = self.count + 1
         #mri(evt)
         if evt.Source.Model.Name == _MY_BUTTON:
           evt.Source.Model.Label = _MY_LABEL+ str( self.count )
       return
       
       def disposing(self, evt: EventObject): # metoda obowiązkowa
         pass
       
     def MsgBox(txt: str):
       mb = util.MsgBox(uno.getComponentContext())
       mb.addButton("Ok")
       mb.show(txt, 0, "Python")
       
     g_exportedScripts = (Main,)
   

Przykłady detektorów przycisków są dostarczane przez skrypt msgbox.py w katalogu {installation}/program/.

Za pomocą języka LibreOffice Basic


     Option Explicit
       
     Const MY_LIBRARY = "Standard", MY_DIALOG = "Dialog1", MY_BUTTON = "Button1"
     Const MY_LABEL = "Detektory Basic.."
     Dim count As Integer
       
     Sub Main
       Dim libr As Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
       Dim dlg As Object
       Dim ui As Object ' stardiv.Toolkit.UnoDialogControl
       Dim ctl As Object ' stardiv.Toolkit.UnoButtonControl
       Dim act As Object ' com.sun.star.awt.XActionListener
       Dim rc As Object : rc = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
       
       BasicLibraries.LoadLibrary(MY_LIBRARY)
       libr = DialogLibraries.GetByName(MY_LIBRARY)
       dlg = libr.GetByName(MY_DIALOG)
       ui = CreateUnoDialog(dlg)
       ui.Title = "Basic X[any]Listener example"
       count = 0
       ctl = ui.GetControl(MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = MY_LABEL
       act = CreateUnoListener("awt_", "com.sun.star.awt.XActionListener")
       ctl.addActionListener(act)
       Select Case ui.Execute
         Case rc.OK : MsgBox "Użytkownik potwierdził okno dialogowe.",, "Basic"
         Case rc.CANCEL : MsgBox "Użytkownik anulował okno dialogowe.",, "Basic"
       End Select
       ui.dispose ' ui.endExecute()
       ctl.removeActionListener(act)
     End Sub
       
     Private Sub awt_actionPerformed(evt As com.sun.star.awt.ActionEvent)
       ''' Słuchaj i zliczaj kliknięcia przycisków '''
       With evt.Source.Model
         If .Name = MY_BUTTON Then
           count = count + 1
           .Label = MY_LABEL+Cstr(count)
         End If
       End With
     End Sub ' awt_actionPerformed
       
     Private Sub awt_disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject) ' mandatory Sub
       ' miejsce na niestandardowy kod
     End Sub ' awt_disposing
   

Inne detektory zdarzeń

Odbiorniki są zwykle kodowane wraz z otwieraniem okna dialogowego. Możliwe są liczne podejścia do odbiorników, takie jak programy obsługi zdarzeń dla okien dialogowych lub monitory zdarzeń dla dokumentów lub formularzy.

Prosimy o wsparcie!