Tworzenie okna dialogowego z modułem obsługi

Obok przypisywania makr do zdarzeń lub tworzenia detektorów zdarzeń, można użyć procedur obsługi dialogów, których zasadą jest zdefiniowanie JEDNEGO słowa kluczowego lub metody, które są mapowane na zdarzenia, na które należy zwrócić uwagę. Program obsługi zdarzeń jest odpowiedzialny za wykonywanie metod przy użyciu protokołu vnd.sun.star.UNO:<method_name>. W przeciwieństwie do detektorów, które wymagają zdefiniowania wszystkich obsługiwanych metod, nawet jeśli nie są używane, programy obsługi dialogów wymagają tylko dwóch metod oprócz zamierzonych skryptów przechwytujących kontrolę.

Zalety tego podejścia to:

Ten mechanizm jest tutaj zilustrowany dla języków Basic i Python przy użyciu zaimportowanej kopii okna dialogowego Access2Base dlgTrace. Dla przejrzystości pominięto obsługę wyjątków i lokalizację.

Przypisywanie metod okna dialogowego

Wyeksportuj okno dialogowe Access2Base dlgTrace i zaimportuj je do biblioteki aplikacji MyLib.

W panelu właściwości kontrolki edytora okien dialogowych, użyj karty Zdarzenia, aby zastąpić przypisania makr przypisaniami komponentów, następnie wpisz zamierzone nazwy metod:

Akcje przypisane do zdarzeń powinny zawierać protokół vnd.sun.star.UNO:.

Tworzenie procedury obsługi

Metoda usługi createDialogWithHandlercom.sun.star.awt.DialogProvider2 służy do ustawiania okna dialogowego i jego obsługi. Moduł obsługi jest odpowiedzialny za implementację interfejsu com.sun.star.awt.XDialogEventHandler.

warning

Wszystkie nazwy metod komponentów muszą być jawnie zadeklarowane podczas korzystania z procedury obsługi okna dialogowego.


Za pomocą języka Python

W tym przykładzie okno dialogowe znajduje się na komputerze.


   # -*- coding: utf-8 -*-
   from __future__ import unicode_literals
     
   import uno, unohelper
   from com.sun.star.awt import XDialogEventHandler
     
   _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider2"
     
   class Console(unohelper.Base, XDialogEventHandler):
     """ Procedura obsługa konsoli Access2Base """
     ''' przystosowano z « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » autorstwa JM Zambona
     https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler '''
     def show(self):
       dialog = self.getDialog("MyLib.dlgTrace", embedded=True)
       dialog.Title = "Konsole"
       dialog.execute()
     
     def callHandlerMethod(self, dialog, event, method):
       if method == '_dump2File':
         event.Source.setLabel("dump requested")
         scr = getBasicScript(script="_DumpToFile", module="Trace",
           library='Access2Base')
         scr.invoke((event,), (), ())
       elif method == '_openHelp':
         _msgbox('Not yet implemented')
         dialog.endDialog(1)
       else:
         return False
     
     def getSupportedMethodNames(self):
       return ('_dump2File', '_openHelp')
     
     def getDialog(self, libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Twórz okno dialogowe z podanej lokalizacji """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location, self)
       return dlg
     
   
   # def getBasicScript() # see note
      
   def _msgbox(prompt='', title=''):
     ''' Brzydkie MsgBox '''
     import msgbox
     mb = msgbox.MsgBox(uno.getComponentContext())
     mb.addButton('Howdy')
     mb.show(prompt,0,title)
     
   def ConsoleHandler():
     Console().show()
     
   g_exportedScripts = (ConsoleHandler,)
     
   
note

Zgodnie z oczekiwaniami brakująca metoda onOkHasFocus zgłasza wyjątek.


tip

Zapoznaj się z Wywołaniami języka Python do LibreOffice Basic, aby uzyskać opis procedury getBasicScript oraz szczegółowe informacje na temat wykonywania skryptów w różnych językach.


Za pomocą języka LibreOffice Basic

W tym przykładzie okno dialogowe jest osadzone w dokumencie i równie dobrze może znajdować się na komputerze.


   ' <MyLib>.<Handler> module
     
   Public Sub Console_Show()
     Dim dp as Object ' com.sun.star.awt.DialogProvider2
     Dim dialog As Object ' com.sun.star.awt.XDialog, com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     Dim eventHandler As Object ' com.sun.star.awt.XDialogEventHandler
     dp = CreateUnoService("com.sun.star.awt.DialogProvider2")
     dp.Initialize(Array(ThisComponent)) ' jeśli okno dialogowe osadzone w dokumencie
     eventHandler = CreateUnoListener("Console_", "com.sun.star.awt.XDialogEventHandler")
     dialog = dp.createDialogWithHandler("vnd.sun.star.script:MyLib.dlgTrace?location=document", eventHandler)
     dialog.Title = "Konsole"
     dialog.execute()
   End Sub ' <Handler>.Console_Show()
     
   Private Function Console_callHandlerMethod(dialog as Object, _
       event As com.sun.star.document.DocumentEvent, _
       method As String) jako typ logiczny
     ''' Intercept dialog events using .UNO protocol '''
     Console_callHandlerMethod = True
     Select Case method
       Case "_dump2File"
         event.Source.setLabel("dump requested")
         With GlobalScope.BasicLibraries
           If Not .IsLibraryLoaded("Access2Base") Then .LoadLibrary("Access2Base")
         End With
         Access2Base.Trace._DumpToFile
       Case "_openHelp" 
         MsgBox "Not yet implemented",0 , "Howdy"
         'dialog.endDialog(1) jeśli jest to okno dialogowe na komputerze
       Case Else : Console_callHandlerMethod = False
     End Select
   End Function ' <Handler>.Console_callHandlerMethod
     
   Private Function Console_getSupportedMethodNames()
     Console_getSupportedMethodNames = Array("_dump2File", "_openHelp")
   End Function ' <Handler>.Console _getSupportedMethodNames
     
   ' przystosowano z « Créer un dialogue avec gestionnaire d'événements » autorstwa JM Zambona
   ' https://wiki.openoffice.org/wiki/FR/Documentation/Python/Creating_Dialog_with_Handler
   
note

Zgodnie z oczekiwaniami brakująca metoda onOkHasFocus zgłasza wyjątek.


Prosimy o wsparcie!