Nałuchiwanie zdarzeń w dokumencie

Nałuchiwanie zdarzeń w dokumencie może pomóc w następujących sytuacjach:

Oprócz przypisywania makr do zdarzeń, można monitorować zdarzenia wywoływane przez dokumenty LibreOffice. Rozgłaszacze API (Application Programming Interface) są odpowiedzialni za wywoływanie skryptów zdarzeń. W przeciwieństwie do detektorów, które wymagają zdefiniowania wszystkich obsługiwanych metod, nawet jeśli nie są używane, monitory dokumentów wymagają tylko dwóch metod obok przechwyconych skryptów zdarzeń.

Monitorowanie zdarzeń w dokumencie

Monitorowanie jest tutaj zilustrowane dla języków Basic i Python przy użyciu programowania obiektowego. Przypisanie skryptu OnLoad do zdarzenia Otwórz dokument wystarczy do zainicjowania i zakończenia monitorowania zdarzeń dokumentu. Menu Narzędzia - Dostosuj karta Zdarzenia służy do przypisania obu skryptów.

Przechwytywanie zdarzeń pomaga w ustawianiu warunków wstępnych i końcowych skryptów, takich jak ładowanie i wyładowywanie bibliotek lub śledzenie przetwarzania skryptu w tle. Wykorzystanie modułu Access2Base.Trace ilustruje ten drugi kontekst.

Za pomocą języka Python

Monitorowanie zdarzeń rozpoczyna się od utworzenia instancji obiektu i ostatecznie kończy się, gdy Python zwolni obiekt. Wywołane zdarzenia są zgłaszane za pomocą konsoli Access2Base.

note

Zdarzenia OnLoad i OnUnload mogą być używane do odpowiednio ustawiania i usuwania ścieżki programów Pythona. Są one opisane jako Otwórz dokument i Dokument zamknięty.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Monitoruj zdarzenia dokumentu """
       '''
       przystosowano ze „Skryptu Pythona do monitorowania zdarzenia OnSave” pod adresem
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """ Monitor zdarzeń dokumentu """
         ''' raport za pomocą konsoli Access2Base.Trace LUB
         raport w 1. arkuszu, 1. kolumnie dla dokumentów Calc '''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 odkomentowanie tylko dla dokumentów programu Calc
         Console.setLevel("DEBUG")
         self.listen() # Rozpocznij monitorowanie zdzarzenia dokumentu
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """ Wypisz zdarzenia dokumentu w pierwszej kolumnie arkusza kalkulacyjnego Calc """
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew najwcześniej
         """ Rozpocznij monitorowanie zdarzeń dokumentu """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Zdarzenia dotyczące dokumentów są rejestrowane", True)
       
       def sleep(self, *args): # OnUnload najpóźniej (opcjonalnie)
         """ Zatrzymaj monitorowanie zdarzeń dokumentu """
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO", "Zdarzenia dotyczące dokumentów zostały zarejestrowane", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """ Przechwytuje wszystkie zdarzenia dokumentu """
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # tylko dla dokumentów Calc
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """ Zwolnij wszystkie działania """
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args): # Zdarzenie 'Otwórz dokument'
       listener = UiDocument() # Inicjuje nasłuchiwanie
       
     def OnUnload(*args): # Zdarzenie 'Dokument został zamknięty'
       pass # (opcjonalnie) wykonywane w przypadku utylizacji
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       Konsola tła lub pierwszego planu do nagrywania wykonywania programu.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Wypisz w konsoli wolną listę elementów """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Dołącz komunikat dziennika do konsoli, opcjonalny monit użytkownika """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Ustaw dolny limit komunikatów dziennika """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Wyświetl zawartość/okno konsoli """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Chwyć oparty na aplikacji skrypt Basic '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Zwróć uwagę na błędnie napisaną metodę documentEventOccured, która dziedziczy literówkę z API (Application Programming Interface) LibreOffice.


Ikona wskazówki

Zdarzenia Uruchom aplikację i Zamknij aplikację mogą odpowiednio służyć do ustawiania i wyłączania ścieżki Pythona dla skryptów użytkownika lub skryptów LibreOffice. W podobny sposób biblioteki lub moduły Pythona oparte na dokumentach mogą być ładowane i zwalniane przy użyciu zdarzeń Otwórz dokument i Zamknij dokument. Zobacz Importowanie modułów Pythona, aby uzyskać więcej informacji.


Za pomocą języka LibreOffice Basic

Po ustawieniu na karcie Zdarzenia z menu Narzędzia - Dostosuj zdarzenie Otwórz dokument wyzwala inicjalizację instancji dla ConsoleLogger. Podprocedura _documentEventOccured, która ustawia ConsoleLogger, służy jako pojedynczy punkt wejścia do przechwytywania wszystkich zdarzeń w dokumencie.

Moduł controller.Events


    Option Explicit
    
    Instancja Global _obj As Object ' controller.ConsoleLogger
    
    Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Otwórz dokument <<
      _obj = New ConsoleLogger : _obj.StartAdapter(evt)
    End Sub ' controller.OnLoad
    Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
      ''' Unikalny punkt wejścia ConsoleLogger'''
       _obj.DocumentEventOccurs(evt)
    End Sub ' controller._documentEventOccured
   

Moduł klasy controller.ConsoleLogger

Monitorowanie zdarzeń rozpoczyna się od momentu utworzenia instancji obiektu ConsoleLogger i ostatecznie zatrzymuje się po zamknięciu dokumentu. Procedura StartAdapter wymaga ładowania bibliotek Basic, natomiast przechwycone zdarzenia są raportowane za pomocą modułu Access2Base.Trace.


     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' Obiekt wzorca projektowego ADAPTER, który ma zostać utworzony w zdarzeniu "Otwórz dokument".
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Ustaw wartość True, aby wizualizować zdarzenia w dokumentach
       
     ' CZŁONKOWIE
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
     Private _txtMsg As String ' Wiadomość tekstowa do rejestrowania w konsoli
       
     ' WŁAŚCIWOŚCI
     Private Property Get FileName As String
       ''' Nazwa pliku zależna od systemu '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' METODY
     Public Sub DocumentEventOccurs(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Monitoruj zdarzenia dokumentu '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _StopAdapter(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.DocumentEventOccurs
       
     Public Sub StartAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Zainicjuj rejestrowanie zdarzeń dokumentu '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Zdarzenia dokumentu są rejestrowane", UI_PROMPT)
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.StartAdapter
       
     Private Sub _StopAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Zakończ rejestrowanie zdarzeń dokumentu '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Zdarzenia dokumentu zostały zarejestrowane", UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Okno dialogowe z przechwyconymi zdarzeniami
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._StopAdapter
       
     ' ZDARZENIA
     ' Twój kod obsługiwanych zdarzeń znajduje się tutaj
   
warning

Zwróć uwagę na błędnie napisaną metodę _documentEventOccured, która dziedziczy literówkę z API (Application Programming Interface) LibreOffice.


Odkrywanie zdarzeń dokumentów

Obiekt API nadawcy udostępnia listę zdarzeń, za które jest odpowiedzialny:

Za pomocą języka Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Wyświetl zdarzenia dokumentu """
       '''
       przystosowano z DisplayAvailableEvents() autorstwa A. Pitonyaka
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

Rozszerzenie Alternative Python Script Organizer (APSO) służy do renderowania informacji o zdarzeniach na ekran


Za pomocą języka LibreOffice Basic


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Wyświetl zdarzenia dokumentu '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Prosimy o wsparcie!