Wywoływanie makr Basic z Pythona

Makra LibreOffice Basic można wywoływać ze skryptów Pythona, a w zamian można uzyskać znaczące funkcje, takie jak:

Struktura skryptów API (Application Programming Interface) LibreOffice obsługuje międzyjęzykowe wykonywanie skryptów między językami Python i Basic lub innymi obsługiwanymi językami programowania. Argumenty mogą być przekazywane tam iz powrotem między wywołaniami, pod warunkiem, że reprezentują prymitywne typy danych rozpoznawane przez oba języki i przy założeniu, że środowisko skryptowe odpowiednio je konwertuje.

tip

Zalecana jest znajomość standardowych modułów Pythona i funkcji API LibreOffice przed wykonaniem wywołań międzyjęzykowych z Pythona na Basic, JavaScript lub jakikolwiek inny silnik skryptowy.


warning

Podczas uruchamiania skryptów języka Python z IDE (Integrated Development Environment) może nie być wbudowanego podstawowego mechanizmu LibreOffice. Unikaj wywołań Python-do-LibreOffice Basic w takich kontekstach. Jednak środowisko Pythona i UNO (Universal Networks Objects) są w pełni dostępne. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) dla Pythona.


Pobieranie skryptów LibreOffice Basic

Makra programu LibreOffice Basic mogą być osobiste, udostępnione lub osadzone w dokumentach. Aby je wykonać, środowisko uruchomieniowe Pythona musi mieć zapewnione podstawowe lokalizacje makr. Implementacja interfejsu com.sun.star.script.provider.XScriptProvider umożliwia pobieranie skryptów wykonywalnych:


		 import uno
		 from com.sun.star.script.provider import Xscript
		   
		 def getBasicScript(macro='Main', module='Module1', library='Standard',
		     isEmbedded=False) -> XScript:
		   '''Chwyć obiekt skryptu Basic przed wywołaniem.'''
		   ctx = uno.getComponentContext()
		   smgr = ctx.ServiceManager
		   if isEmbedded:
		     desktop = smgr.createInstanceWithContext('com.sun.star.frame.Desktop', ctx)
		     scriptPro = desktop.CurrentComponent.getScriptProvider()
		     location = "document"
		   else:
		     mspf = smgr.createInstanceWithContext(
		       "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", ctx)
		     scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
		     location = "application"
		   scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+macro+ \
		         "?language=Basic&location="+location
		   xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
		   return xScript
		 

Wykonywanie skryptów LibreOffice Basic

Dokumentacja SDK (Software Development Kit) LibreOffice dla com.sun.star.script.provider.XScript szczegółowo opisuje konwencję wywoływania połączeń międzyjęzykowych. Wywołanie funkcji wymaga trzech tablic:

Składnia Pythona

results = script.invoke((prompt,buttons,title), (), ())

script.invoke((message,), tuple, ())

script.invoke((args), (), results)

Przykłady skryptów osobistych lub udostępnionych

Przykłady w sekcji Wejście i wyjście ekranu szczegółowo omawiają wywołania Pythona do Basic. Monitorowanie zdarzeń w dokumentach ilustruje użycie idiomu Pythona *args do drukowania zmiennej liczby parametrów w oknie dialogowym konsoli logowania Access2Base .

tip

W czasie tworzenia można przerwać wykonywanie skryptu Pythona za pomocą rozszerzenia Xray w celu sprawdzenia właściwości i metod obiektów UNO. Debuger rozszerzeń APSO umożliwia introspekcję obiektów przy użyciu rozszerzeń Xray lub MRI.	 def xray(myObject):
	 	 script = getBasicScript(library="XrayTool", module="_Main", macro="Xray")
	 	 script.invoke((myObject,), (), ())
	 

Przykłady osadzonych skryptów w dokumentach

W przypadku podstawowych funkcji programu LibreOffice, które akceptują zmienną liczbę argumentów, można użyć uproszczonej składni języka Python *args. Poniższe funkcje Pythona Print i SUM wywołują odpowiednie funkcje podstawowe Print i SUM przy użyciu wspomnianej funkcji getBasicScript. Obsługa błędów nie jest uwzględniona w kodzie.


	 # -*- coding: utf-8 -*-
	 from __future__ import unicode_literals
	   
	 def Print(*args):
	   """Wypisuje określony ciąg znaków lub wyrażenie liczbowe w oknie dialogowym."""
	   xScript = getBasicScript("Print", "Scripting", embedded=True)
	   xScript.invoke((args), (), ())
	   
	 def SUM(*args):
	   """SUM podanego wyrażenia liczbowego."""
	   xScript = getBasicScript("SUM", "Scripting", embedded=True)
	   res = xScript.invoke((args), (), ())
	   return res[0]
	   
	 # def getBasicScript() # see above
	   
	 def playWithArgs():
	   Print("Fun with *args ", -9.81, 297864.681974, 8762E-137)
	   Print(SUM(45, -9.81, 297864.681974))
	   Print(SUM(45, -9.81, 297864.681974, 8762E+137))
	   
	 g_exportedScripts = (playWithArgs,)
	 

Podstawowe procedury LibreOffice Print i SUM oparte na dokumentach akceptują zmienną liczbę argumentów. Atrybuty Private lub Public nie działają. Sprawdzanie typu argumentów jest pomijane dla przejrzystości.


	 Option Compatible ' "Standard.Scripting" module
	 Option Explicit
	   
	 Private Sub Print(ParamArray args() As Variant, Optional sep As String = " ")
	   ''' Wyświetl listę pozycji o numerze zmiennej '''
	   ' wszystkie konwertowalne argumenty CStr() są akceptowane
	   Dim str As String, i As Integer
	   If UBound(args) >= 0 Then
	     For i = 0 To UBound(args)
	       str = str + Cstr(args(i))+ sep 
	     Next i
	   End If
	   Print str
	 End Sub ' Standard.Scripting.Print()
	   
	 Public Function SUM(ParamArray args() As Variant) As Variant
	   ''' SUM to zmienna lista liczb '''
	   Dim ndx As Integer
	   If UBound(args) >= 0 Then
	     For ndx = 0 To UBound(args)
	       SUM = SUM + args(ndx)
	     Next ndx
	   End If
	 End Function ' Standard.Scripting.SUM()
	 

Prosimy o wsparcie!