Tłumaczenie formantów w edytorze okien dialogowych

Pasek narzędzi Język w edytorze okien dialogowych IDE Basic zawiera formanty umożliwiające włączanie i zarządzanie lokalizowanymi oknami dialogowymi.

Domyślnie każde tworzone okno dialogowe zawiera zasoby ciągów tylko dla jednego języka. Można tworzyć okna dialogowe, które automatycznie wyświetlają zlokalizowane ciągi zgodnie z ustawieniami języka użytkownika.

Włączanie lokalizowanych okien dialogowych

 1. W edytorze okien dialogowych IDE Basic otwórz pasek narzędzi Język, wybierając kolejno Widok – Paski narzędzi – Język.

  Jeśli aktualna biblioteka już zawiera lokalizowane okno dialogowe, pasek narzędzi Język jest automatycznie wyświetlany.

 2. Kliknij ikonę Zarządzaj językami Zarządzaj językiem na pasku narzędzi Język lub na pasku Przybornik.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zarządzanie językiem interfejsu użytkownika. Okno umożliwia zarządzanie językami dla bieżącej biblioteki. Nazwa bieżącej biblioteki jest wyświetlana na pasku tytułu.

 3. Kliknij przycisk Dodaj w oknie dialogowym, aby dodać pozycję języka.

  Ten krok umożliwia dodanie zlokalizowanych zasobów ciągów do wszystkich nowych okien dialogowych.

 4. Po pierwszym kliknięciu przycisku Dodaj zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawianie domyślnego języka interfejsu użytkownika. Przy kolejnych kliknięciach przycisku Dodaj okno dialogowe będzie nosiło nazwę Dodawanie języka interfejsu użytkownika.

  Język domyślny można także zmienić w oknie dialogowym Zarządzanie językiem interfejsu użytkownika.

 5. Wybierz język.

  To dodaje do właściwości okien dialogowych zasoby ciągów, tak aby zawierały przetłumaczone wersje wszystkich ciągów. Zestaw ciągów okna dialogowego domyślnego języka zostanie skopiowany do nowego zestawu ciągów. Później można przełączyć na nowy język, a następnie przetłumaczyć ciągi.

 6. Zamknij okno dialogowe lub dodaj dodatkowe języki.

Edycja lokalizowanych formantów w oknie dialogowym

Po dodaniu zasobów dla lokalizowanych ciągów w oknach dialogowych można w polu listy Bieżący język na pasku narzędzi Język wybrać aktualny język.

 1. Przejdź do pola listy Bieżący język, aby wyświetlić język domyślny.

 2. Wstaw dowolną liczbę formantów do okna dialogowego i wprowadź wszystkie potrzebne ciągi.

 3. Wybierz inny język w polu listy Bieżący język.

 4. Wszystkie ciągi w innych językach można edytować za pomocą okien dialogowych właściwości formantu.

 5. Powtórz czynności dla wszystkich dodanych języków.

Jeśli zostaną dodane ciągi dla języka interfejsu użytkownika, użytkownik okna dialogowego zobaczy ciągi w tym języku zgodnie z posiadaną wersją programu LibreOffice.

Jeśli żaden język nie jest zgodny z wersją użytkownika, zostaną wyświetlone ciągi języka domyślnego.

Jeśli użytkownik posiada starszą wersję programu LibreOffice bez lokalizowanych zasobów ciągów tekstowych dla okien dialogowych Basic, zostaną wyświetlone ciągi języka domyślnego.

Prosimy o wsparcie!