Przykłady programowania formantów w edytorze okien dialogowych

Poniższe przykłady dotyczą nowego okna dialogowego o nazwie "Dialog1". Użyj narzędzi znajdujących się na pasku Przybornik w oknie dialogowym, aby utworzyć okno dialogowe i dodać poniższe formanty: pole wyboru o nazwie "CheckBox1", pole etykiety o nazwie "Label1", przycisk o nazwie "CommandButton1" i pole listy o nazwie "ListBox1".

Ikona ostrzeżenia

Przy dołączaniu formantu do zmiennej obiektu należy zachować konsekwencję w stosowaniu małych i wielkich liter.


Funkcja globalna dotycząca ładowania okien dialogowych


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Funkcja LoadDialog jest przechowywana w Tools.ModuleControls w makrach i oknach dialogowych aplikacji.

Wyświetlanie okna dialogowego


REM globalna definicja zmiennych
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Odczyt lub edycja właściwości formantów w programie


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM pobranie modelu okna dialogowego
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM wyświetlenie tekstu Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM ustawienie nowego tekstu dla formantu Label1
  oLabel1.Text = "Nowe pliki"
  REM wyświetlenie właściwości modelu dla formantu CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM ustawienie nowego stanu dla CheckBox1 dla modelu formantu
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM wyświetlenie właściwości modelu dla formantu CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM wyświetlenie właściwości formantu CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM uruchomienie okna dialogowego
  oDialog1.Execute()
End Sub

Dodanie wpisu do pola listy


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM dodanie nowego wpisu do pola listy
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Usunięcie wpisu z pola listy


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM usunięcie pierwszego wpisu z pola listy
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Prosimy o wsparcie!