Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

Poniższe przykłady dotyczą nowego okna dialogowego o nazwie "Dialog1". Użyj narzędzi znajdujących się na pasku Przybornik w oknie dialogowym, aby utworzyć okno dialogowe i dodać poniższe formanty: pole wyboru o nazwie "CheckBox1", pole etykiety o nazwie "Label1", przycisk o nazwie "CommandButton1" i pole listy o nazwie "ListBox1".

Ikona ostrzeżenia

Przy dołączaniu formantu do zmiennej obiektu należy zachować konsekwencję w stosowaniu małych i wielkich liter.


Funkcja globalna dotycząca ładowania okien dialogowych


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from Application Macros and Dialogs.

Wyświetlanie okna dialogowego


REM globalna definicja zmiennych
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Odczyt lub edycja właściwości formantów w programie


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM pobranie modelu okna dialogowego
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM wyświetlenie tekstu Label1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM ustawienie nowego tekstu dla formantu Label1
  oLabel1.Text = "Nowe pliki"
  REM wyświetlenie właściwości modelu dla formantu CheckBox1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM ustawienie nowego stanu dla CheckBox1 dla modelu formantu
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM wyświetlenie właściwości modelu dla formantu CommandButton1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM wyświetlenie właściwości formantu CommandButton1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM uruchomienie okna dialogowego
  oDialog1.Execute()
End Sub

Dodanie wpisu do pola listy


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM dodanie nowego wpisu do pola listy
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)
End Sub

Usunięcie wpisu z pola listy


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM usunięcie pierwszego wpisu z pola listy
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Please support us!