Odczytywanie i zapisywanie wartości do zakresów

Makra w programie LibreOffice Calc często wymagają odczytywania i zapisywania wartości z lub do arkuszy. Ta strona pomocy opisuje różne podejścia do uzyskiwania dostępu do arkuszy i zakresów w celu odczytywania lub zapisywania ich wartości.

note

Wszystkie przykłady przedstawione na tej stronie można zaimplementować zarówno w języku Basic, jak i Python.


Dostęp do pojedynczej komórki

Poniższy przykład wprowadza wartość liczbową 123 do komórki "A1" bieżącego arkusza.


  Dim oSheet as Object
  Dim oCell as Object
  oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A1")
  oCell.setValue(123)
 

To samo można osiągnąć za pomocą Pythona:


  doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
  sheet = doc.getCurrentController().getActiveSheet()
  cell = sheet.getCellRangeByName("A1")
  cell.setValue(123)
 

Należy zauważyć, że w poprzednich przykładach dostęp do komórki jest uzyskiwany przy użyciu nazwy zakresu "A1". Możliwy jest również dostęp do komórek za pomocą indeksów, tak jakby arkusz był macierzą, w której kolumny i wiersze są indeksowane od zera.

Można to zrobić za pomocą metody getCellByPosition(colIndex, rowIndex), która przyjmuje indeks kolumny i wiersza. Poniższy przykład w Basic zmienia wartość tekstową w komórce "C1" (kolumna 2, wiersz 0).


  oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
  oCell = oSheet.getCellByPosition(2, 0)
  oCell.setString("Hello")
 

Ten przykład można również zaimplementować w Pythonie w następujący sposób:


  doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
  sheet = doc.getCurrentController().getActiveSheet()
  cell = sheet.getCellByPosition(2, 0)
  cell.setString("Hello")
 
note

Główna różnica między skryptami w języku Python i Basic polega na sposobie uzyskania dostępu do obiektu arkusza za pomocą zmiennej kontekstowej XSCRIPTCONTEXT. Następnie wszystkie metody i właściwości są identyczne w językach Basic i Python.


Wartości, ciągi i formuły

Komórki programu Calc mogą zawierać trzy typy wartości: liczbowe, ciągi i formuły. Każdy typ ma swoje własne metody set i get:

Typ

Get Method

Set Method

Liczbowy

getValue()

setValue(newValue)

Tekst

getString()

setString(newString)

Formuła

getFormula()

setFormula(newFormula)


note

Daty i wartości walut są traktowane jako wartości liczbowe w programie Calc.


Poniższy przykład wprowadza wartości liczbowe do komórek "A1" i "A2" oraz wstawia formułę do komórki "A3", która zwraca mnożenie tych wartości.


  oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A1")
  oCell.setValue(10)
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A2")
  oCell.setValue(20)
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A3")
  oCell.setFormula("=A1*A2")
 

Dostęp do zakresów w różnych arkuszach

W poprzednich przykładach do wykonywania operacji używano tylko aktywnego arkusza. Dostęp do zakresów komórek w różnych arkuszach można uzyskać za pomocą ich indeksów lub nazw.

Poniższy przykład wprowadza wartość liczbową do komórki "A1" arkusza o nazwie "Sheet2".


  oSheet = ThisComponent.Sheets.getByName("Sheet2")
  oCell = oSheet.getCellRangeByName("A1")
  oCell.setValue(123)
 

Ten przykład można również zaimplementować w Pythonie w następujący sposób:


  doc = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
  sheet = doc.Sheets["Sheet2"]
  cell = sheet.getCellRangeByName("A1")
  cell.setValue(123)
 

Dostęp do arkuszy można również uzyskać za pomocą indeksów liczonych od zera, które określają, który arkusz jest wyświetlany, biorąc pod uwagę kolejność, w jakiej pojawiają się w pliku Calc.

W języku Basic zamiast metody getByName użyj metody Sheets(sheetIndex), jak pokazano poniżej:


  oSheet = ThisComponent.Sheets(0)
 

Można to zrobić w podobny sposób w Pythonie:


  sheet = doc.Sheets[0]
 

Korzystanie z biblioteki ScriptForge

Usługa Calc biblioteki ScriptForge może służyć do pobierania i ustawiania wartości komórek w następujący sposób:


  

' Wczytuje bibliotekę ScriptForge

GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")

' Uzyskuje dostęp do bieżącego dokumentu programu Calc

oDoc = CreateScriptService("Calc")

' Ustawia wartości komórek A1 i A2

oDoc.setValue("A1", "Hello")

oDoc.setValue("A2", 123)

note

Metoda setValue może być używana do ustawiania zarówno wartości liczbowych, jak i tekstowych. Aby ustawić formułę komórki, użyj metody setFormula.


Dzięki usłudze Calc pobieranie i ustawianie wartości komórek można wykonać za pomocą jednego wiersza kodu. Poniższy przykład pobiera wartość z komórki "A1" i wyświetla ją w oknie komunikatu.


  Dim val as Variant, oDoc as Object
  oDoc = CreateScriptService("Calc")
  val = oDoc.getValue("A1")
  MsgBox val
 

Biblioteka ScriptForge ułatwia również dostęp do zakresów w różnych arkuszach, jak pokazano w poniższym przykładzie:


  Dim val1, val2
  ' Pobiera komórkę "A1" z arkusza o nazwie "Sheet1"
  val1 = oDoc.getValue("Sheet1.A1")
  ' Pobiera komórkę "B3" z arkusza o nazwie "Sheet2"
  val2 = oDoc.getValue("Sheet2.B3")
  'Umieszcza wynik w komórce "A1" arkusza "Report"
  Dim result : result = val1 * val2
  oDoc.setValue("Report.A1", result)
 

Powyższe przykłady można również zaimplementować w Pythonie w następujący sposób:


  from scriptforge import CreateScriptService
  doc = CreateScriptService("Calc")
  doc.setValue("A1", "Hello")
 

  doc = CreateScriptService("Calc")
  bas = CreateScriptService("Basic")
  val = doc.getValue("A1")
  bas.MsgBox(val)
 

  first_val = doc.getValue("Sheet1.A1")
  second_val = doc.getValue("Sheet2.B3")
  result = first_val * second_val
  doc.setValue("Report.A1", result)
 

Prosimy o wsparcie!