Wywoływanie skryptów Pythona z Basic

Możliwe jest wywoływanie skryptów Pythona z makr LibreOffice Basic i uzyskiwanie cennych funkcji, takich jak:

tip

Właściwa znajomość LibreOffice Basic i Application Programming Interface (API) jest zalecana przed wykonaniem wywołań językowych z Basic do Pythona, do JavaScript lub innego silnika skryptowego.


Pobieranie skryptów Pythona

Skrypty Pythona mogą być osobiste, udostępnione lub osadzone w dokumentach. Aby je wykonać, LibreOffice Basic musi mieć zapewnione lokalizacje skryptów Pythona. Lokalizowanie obiektów UNO zgodnych z interfejsem com.sun.star.script.provider.XScript umożliwiają wykonywanie skryptów Pythona:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Pobierz obiekt skryptu Pythona przed wykonaniem
       ' Argumenty:
       '  macro  : jako "library/module.py$macro" lub "module.py$macro"
       '  location: jako "document", "share", "user" lub ENUM(eration)
       ' Wynik:
       '  znaleziono usługę com.sun.star.script.provider.XScript UNO service'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object ' zgodny z com.sun.star.script.provider.XScriptProvider
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUNOService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Wykonywanie skryptów Pythona

Struktura skryptów API (Application Programming Interface) LibreOffice obsługuje międzyjęzykowe wykonywanie skryptów między językami Python i Basic lub innymi obsługiwanymi językami programowania. Argumenty mogą być przekazywane tam iz powrotem między wywołaniami, pod warunkiem, że reprezentują prymitywne typy danych rozpoznawane przez oba języki i przy założeniu, że środowisko skryptowe odpowiednio je konwertuje.

Składnia

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_out to macierz

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Przykłady skryptów osadzonych

Poniżej procedury ComputerName i GetFilelen wywołują swoje odpowiedniki w Pythonie, używając wspomnianej wcześniej funkcji GetPythonScript. Obsługa wyjątków nie jest szczegółowo opisana.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Właściwości są obsługiwane
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Nazwa stacji roboczej'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Rozmiar pliku w bajtach'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' skrypt dokumentu
       ISPERSONAL As String ' skrypt użytkownika
       ISSHARED As String ' makro LibreOffice
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "document" ' skrypt dokumentu
         .ISPERSONAL = "user" ' skrypty użytkownika
         .ISSHARED = "share" ' makro LibreOffice
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

Wywoływane są dwa różne moduły Pythona. Mogą być osadzone w bieżącym dokumencie lub przechowywane w systemie plików. Sprawdzanie typu argumentu jest pomijane dla przejrzystości:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Przykłady skryptów osobistych lub udostępnionych

Mechanizm wywoływania osobistych lub współdzielonych skryptów Pythona jest identyczny jak w przypadku skryptów osadzonych. Nazwy bibliotek są mapowane na foldery. Obliczanie ścieżek plików systemowych profilu użytkownika i udostępnionych modułów LibreOffice można wykonać zgodnie z opisem w Uzyskiwanie informacji o sesji. Poniżej procedury OSName, HelloWorld i NormalizePath wywołują swoje odpowiedniki w Pythonie, używając wspomnianej wcześniej funkcji GetPythonScript. Obsługa wyjątków nie jest szczegółowo opisana.


     Option Explicit
     Option Compatible ' Właściwości są obsługiwane
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''Nazwa platformy jak "Linux", "Darwin" lub "Windows"'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       ''Współdzielone próbki Pythona 'LibreOffice '''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Usuń w ścieżce zbędne '\..' '''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Domyślne moduły Pythona

Program LibreOffice osadzony w języku Python zawiera wiele standardowych bibliotek, z których można czerpać korzyści. Zawierają bogaty zestaw funkcji, takich jak między innymi:

Prosimy o wsparcie!