Kabala Wanta Barruu

Barruu warra wanta fakkasaa keessa jiraniif, ajajoota dhangeessuu of keessaa qaba. Kabalii Text Object, kan mul'atuu yammuu ati wanta fakkasaa keessa lama-cuqaastuudha.

Maqaa Bocquu

Maqaa bocquu tarreerraa filuu ykn maqaa bocquu sududaan galchu sii hayyama.

Bocquuwwan hedduu buufatoota xinnaadhan qoodaman galchuu ni dandeesa.LibreOfficemaqoota bocquu tarreen dhufan fayyadama yoo bocquuwwan durtii argamuu baate

Sajoo

Maqaa Bocquu

Hammamtaa Bocquu Font Size

Hammamtaa bocquu gara garaa tarree irraa akka filattu ni heyyama ykn hammamtaa hujeekaa galchuuf.

yabbuu

Barruu filatame yabbuu taasisa. Yoo qareen jecha keessa jiraate, jechi marri yabbuu ta'a. Yoo filannoon ykn jechi yabbuu ta'ee argame, dhaangessuun ni haaqama.

Icon Bold

Yabbuu

Mirgada

Barruu filatame mirgada taasisa. Yoo qareen jecha keessa jiraate, jechi marri mirgada ta'a. Yoo filannoon ykn jechi mirgada ta'ee argame, dhaangessuun ni haaqama.

Icon Italic

Mirgada

Jalmuri

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Jalmari

Irrarfii

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Sajoo

Irrarfii

Jalarfii

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Sajoo

Jalarfii

Bitaa

Keewwata(oota) filataman gara muudana fuula bitaatti hiriirsa.

Icon Align Left

Bitaa Hirirsuu

Handhuura

Keewwata(oota) filatman fuula irratti handhuuressa.

Icon Centered

Mirga

Keewwata(oota) filataman gara muudana fuula mirgaatti hiriirsa.

Icon Align Right

Mirga Hiriirsuu

Mirkaneessi

Keewwata(oota) filataman gara muudanaalee fuula bittatti fi mirgaatti hiriirsa. Yoo barbaadde, dabalataanis diqaalalee hiriirfamaa sarara dhuma keewwataatif Dhangii - keewwata - Hiriirfama filachuun ifteessuu dandeessa.

Icon Justified

Qixeeffamaa

Gargaarsa Afaan Eeshiyaa

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Barruun bitaa irraa gara mirgaa ce'a

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

Kallattii barruu bitaa irraa gara mirgaa

Barruun gubbaa irraa gara jalaa ce'a

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

Kallatti barruu gubbaa irraa gara jalaa

Mara Fili

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Icon

Select All

Arfii

Bocaquu fi dhangeessuu bocquu arfilee filatamanif jijjiira.

Icon Character

Arfii

Keewwata

Bakka kanatti, keewwaticha amma filatameef galumsoota, addaan fageenya, hiriira fi addaan fageenya sararaa qindeessuu itti dandeessuudha.

Icon Paragraph

Keewwata

Please support us!