Kabala Goodayyaa

Yammuu goodayyaan filatamuu, Kabalii Goodayyaa dalagaawwan goodayyicha dhangeessuu fi qubachiisuuf baay'ee barbaachissaa tahan siif laata.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Maruu Dhaamsi

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

You can also choose this setting on the Wrap tab page.

Wrap Off Icon

Marsaan Dhamaadha

Wrap On

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

This icon represents the Page Wrap option on the Wrap tab page.

Wrap On Icon

Marsaan Banaadha

Keessa Marsi

Places the object in front of the text.

You can also define this setting on the Wrap tab page.

Wrap Through Icon

Keessatti Marsi

Bitaa Hiriirsi

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

Bitaa

Surdala Handhuura

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

Wirteffamaa

Mirga Hiriirsi

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

Mirga

Irra Hiriirsi

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

Irra

Handhuura Tarjaa Hiriirsi

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

Wirteffamaa

Jalatti Hiriirsi

Qarreewwan jala wantoota filataman surdalaan hiriirsa . Yoo wanti tokko qofti Draw ykn Impress keessatti filatame, qarreewwan jala wanticha muudana fuula gadiitti hiriirfameera.

Icon Bottom

Jala

Handaara

Sajoo Handaarota kamshaa Handaarotaa banuuf, iddoo bal'ina handaara waraqaa ykn wantaa fooyyessuu dandeessa.

Icon Borders

Handaarota

Akkaataa Sararaa

Kamshaa Akkaataa Sarara banuuf sajoo kana, iddoo akkaataa sarara handaaraa fooyyessuu dandeessutti cuqaasi.

Icon Line style

Akkaataa Sararaa

Halluu Handaaraa

Sajoo Halluu Sarara (kan handaaraa) kamshaa Halluu Handaaraa banuuf, isa halluu handaara wantaa jijjiiruf si dandeessisu cuqaasi.

Sajoo

Halluu Sarara(kan handaaraa)

Halluu Duubbee

Iddoo halluu duubbee keewwataaf cuqaasuu dandeenyuttikamshaa banuuf cuqaasi. Halluun duubbee keewwata ammee ykn keewwatoota fayyadama.

Icon Background color

Halluu Duubbee

Amalawwan Goodayyaa

Gooddayyaa tokko isa teessuma tarjaawwan tokko yk tokko ol barruu fi wantootaaf uumuu sidandeesiissuu saaga.

Icon Frame Properties

Amalawwan Goodayyaa

Fulduratti Fidi

Wanticha filatame duuraa duubaa kallatti irraa sochoosam, kunis fuldura wantota.birootti.

Icon Bring to Front

Gara Fuulduratti fidi

Gara Duubatti Ergi

Wanticha filatame gara duuraa duubaa tarreeffama gaditti siksa, kunis wantoota biraa duuba jira.

Icon Send to Back

Gara Duubatti Ergi

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Link Frames

Goodayyaa filatame, goodayyaa itti aanuutti geessa. Barruun ofumaan goodayyaa tokko irraa gara kan birraatti yaa'a.

Icon Link Frames

Goodayyaawwan Walqabsiisi

Goodayyaale walqabsiisuu dhiisi

Geessituu goodayyaawwan lama gidduutti qurxa. Geessituu isa goodayyaa filatame irraa hamma goodayyaa galteetti bal'atutti qofa qurxuu dandeessa.

Icon Unlink Frames

Goodayyaale Walqabsiisuu Dhiisi

Please support us!