Sarartuuwwan

Sarartuuwwanii, gara fuulaa, qubannoo caancalawwanii, galumsawwan, handaaraalee, fi tarjaawwan agarsiissu. Hantuttee dayyadamuun sarartuu irratti hunda kana fooyyessuu nidandeessa.

By double-clicking on the ruler, you can open the Paragraph dialog and assign direct paragraph formatting for the current paragraph or all selected paragraphs.

Cancaloota qindeessi

Sarartuu irratti, cancaloota keewwata ammee qindeessa, ykn keewwatoota filaman mara, hantuuteen fayyadami.

Setting Indents, Margins, and Columns

Galuumsota fi mudanoota keewwata ammee, ykn keewwatoota filaman mara, hantuuteen fayyadamanii ibsuu dandeessa.

Please support us!