Kabala Haalojii

Kabalii Haalojii, odeeffannoo waa'ee galmee ammaa fi qabduuwwan fooyii dalagawwan addaa waliin dhiyeessuu of keessaa qaba.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Akkaataa Fuula Ammee

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Afaan

Displays the language for the selected text.
Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph.
Choose None to exclude the text from spellchecking and hyphenation.
Choose Reset to Default Language to re-apply the default language for the selection or the paragraph.
Choose More to open a dialog with more options.

Haalata Saagi

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Haalata Filannoo

Here you can switch between different selection modes.

Fooyya'iinsa Galmee

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Mallattoo Lakqurxaawaa

Dabalataanis Mallattoowwan Lakqurxaawaa ilaali.

Agarsiisaa Makamee

Odeeffannoo ammaa, waa'ee galmee ka'aa agarsiisa.

Guddisaa fi Toorii Mul'isi

Too'annaawwan sadii Kabala Haalojii Barreessaa irraa, guddisaa fi teesumaa mul'annoo kan galmeewwan barruu keetii akka jijjiirtuu siif hayyama.

Agarsiifamnii sajoowwan Toorii Mul'annoo bitaa irraa gara mirgaatti:haalataan mul'annoo fuula hedduu cinaa cinaan haalataan kitaabaa fuuloota lamaa akka kitaaba banaa keessaa haalata tarjaa baaqqeen

Fuuloota dabalataa mul'isuuf islaayiderii guddisaa gara bitaatti harkisi, fuula keessatti guddisuuf fi bal'ina fuulaa xinneenyaan mul'isuuf gara mirgaatti harkisi.

Guddisi

Sababa guddisi fuula ammee agarsiisuu ifteessa.

Please support us!