Kabala Gabatee

Kabalii Gabatee , dalagaawwan isa ati yammuu gabateewwan waliin hojeechuudhaaf sibarbaachissu of keessaa qaba. Yammuu ati qaree gabatee keessatti siqsiitu mul'ata.

Tarreewwan Saagi

Gabatee keessatti, tarreewwan tokko yk tokko chaalan saaga. Qaaqa (Gabatee - Saagu - Tarreewwan filachuun), kana banuun tarree tokko chaalan yk sajoo cuqaasuu kee dura, tarree tokko chaalan filachuun saaguu nidandeessa. Toftaan lamattaa, akka xabboon tarreewwan filatamaniitti, tarreewwan hojjaan saanii walfakkaatan saaga.

Sajoo

Tarree Saagi

Tarjaa Saagi

Filannoo booda, gabatee keessatti tarjaawwan tokko yk tokko chaalan saaga. Qaaqa (Table - Insert - Columnsfilachuun), kana banuun altokkoon tarjaawwan hedduu yk sajoo cuqaasuu kee dura, tarjaawwan tokko chaalan filachuun saaguu nidandeessa. Toftaan lamattaa, akka tarjaawwan filatamaniitti, tarjaawwan bal'ini saanii walfakkaatan saaga.

Sajoo

Tarjaa Saagi

Tarree Haqi

Gabaticha irraa, torraa(wwan) filatame haqa.

Icon Delete Rows

Delete Rows

Tarjaa Haqi

Gabatee irraa tarjaa(wwan) filataman haqa.

Icon Delete Column

Tarjaa Haqi

Man'eewwan Maki

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

Man'eewwan Maki

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

Kamshaa faankishinoota guutola tarreewwanii fi tarjaaleef gabatee keessatti qabatu bani.

Icon Optimize Size

Optimize Size

Irra

Qabeentaa mandhee gara gubbaa mandheetti hiriirsa.

Surdala Handhuura

Qabeentaa mandhee gara gubbaa mandheetti hiriirsa.

Jala

Qabeentaa mandhee gara jala mandheetti hiriirsa.

Halluu Duubbee

Iddoo halluu duubbee keewwataaf cuqaasuu dandeenyuttikamshaa banuuf cuqaasi. Halluun duubbee keewwata ammee ykn keewwatoota fayyadama.

Icon Background color

Halluu Duubbee

AutoFormat

D'oh! You found a bug (text/shared/01/AutoFormat.xhp#autoformattabelle not found).

Handaara

Sajoo Handaarota kamshaa Handaarotaa banuuf, iddoo bal'ina handaara waraqaa ykn wantaa fooyyessuu dandeessa.

Icon Borders

Handaarota

Akkaataa Sararaa

Kamshaa Akkaataa Sarara banuuf sajoo kana, iddoo akkaataa sarara handaaraa fooyyessuu dandeessutti cuqaasi.

Icon Line style

Akkaataa Sararaa

Halluu Handaaraa

Sajoo Halluu Sarara (kan handaaraa) kamshaa Halluu Handaaraa banuuf, isa halluu handaara wantaa jijjiiruf si dandeessisu cuqaasi.

Sajoo

Halluu Sarara(kan handaaraa)

Fooyi

Keewwatoota filataman foo'a, yk tarreewwan gabatee, haala aabaatiin yk lakkoofsaan tarreessa. Hamma qabduuwwan sadi'itti qabduuwwan foo'a, akkasuumas qabduuwwan foo'a haala aabaatiif lakkoofsa maku, qindeessuu nidandeessa.

Ida'a

Faankishinii ida'aa kakaasa. Qareen man'ee, bakka ida'aan akka mul'atu barbaaddu keessa ooluu akka qabu beeku qabda.

Icon

Ida'a

Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!