Kabala Gabatee

Kabalii Gabatee , dalagaawwan isa ati yammuu gabateewwan waliin hojeechuudhaaf sibarbaachissu of keessaa qaba. Yammuu ati qaree gabatee keessatti siqsiitu mul'ata.

Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Sajoo

Gabatee

Akkaataa Sararaa

Kamshaa Akkaataa Sarara banuuf sajoo kana, iddoo akkaataa sarara handaaraa fooyyessuu dandeessutti cuqaasi.

Sajoo

Akkaataa Sararaa

Halluu Handaaraa

Sajoo Halluu Sarara (kan handaaraa) kamshaa Halluu Handaaraa banuuf, isa halluu handaara wantaa jijjiiruf si dandeessisu cuqaasi.

Sajoo

Halluu Sarara(kan handaaraa)

Handaara

Sajoo Handaarota kamshaa Handaarotaa banuuf, iddoo bal'ina handaara waraqaa ykn wantaa fooyyessuu dandeessa.

Sajoo

Handaarota

Halluu Duubbee

Iddoo halluu duubbee keewwataaf cuqaasuu dandeenyuttikamshaa banuuf cuqaasi. Halluun duubbee keewwata ammee ykn keewwatoota fayyadama.

Icon Background color

Halluu Duubbee

Man'eewwan Maki

Qabeentaa mandhee gabatee filamee gara mandhee tokkootti walitti maka.

sajoo

Mandheewwan Maki

Mandheewwan Adda Baasuu

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Sajoo

Mandheewwan Adda Baasuu

Guutola

Kamshaa faankishinoota guutola tarreewwanii fi tarjaaleef gabatee keessatti qabatu bani.

Sajoo

Optimize Size

Irra

Qabeentaa mandhee gara gubbaa mandheetti hiriirsa.

Surdala Handhuura

Qabeentaa mandhee gara gubbaa mandheetti hiriirsa.

Jala

Qabeentaa mandhee gara jala mandheetti hiriirsa.

Tarreewwan Saagi

Gabatee keessatti, tarreewwan tokko yk tokko chaalan saaga. Qaaqa (Gabatee - Saagu - Tarreewwan filachuun), kana banuun tarree tokko chaalan yk sajoo cuqaasuu kee dura, tarree tokko chaalan filachuun saaguu nidandeessa. Toftaan lamattaa, akka xabboon tarreewwan filatamaniitti, tarreewwan hojjaan saanii walfakkaatan saaga.

Sajoo

Tarree Saagi

Tarjaa Saagi

Filannoo booda, gabatee keessatti tarjaawwan tokko yk tokko chaalan saaga. Qaaqa (Table - Insert - Columnsfilachuun), kana banuun altokkoon tarjaawwan hedduu yk sajoo cuqaasuu kee dura, tarjaawwan tokko chaalan filachuun saaguu nidandeessa. Toftaan lamattaa, akka tarjaawwan filatamaniitti, tarjaawwan bal'ini saanii walfakkaatan saaga.

Sajoo

Tarjaa Saagi

Tarree Haqi

Gabaticha irraa, torraa(wwan) filatame haqa.

Sajoo

Tarree Haqi

Tarjaa Haqi

Gabatee irraa tarjaa(wwan) filataman haqa.

Sajoo

Tarjaa Haqi

OfiinSirreessaa

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Amalawwan Wantaa

Amalawwan gabatee filatamee ifteessa, fakkeenyaaf, maqaa, hiriira, addaan fageenya, bal'na tarjaa, handaaraa, akkasumas duubbee ifteessa.

Fooyi

Keewwatoota filataman foo'a, yk tarreewwan gabatee, haala aabaatiin yk lakkoofsaan tarreessa. Hamma qabduuwwan sadi'itti qabduuwwan foo'a, akkasuumas qabduuwwan foo'a haala aabaatiif lakkoofsa maku, qindeessuu nidandeessa.

Ida'a

Faankishinii ida'aa kakaasa. Qareen man'ee, bakka ida'aan akka mul'atu barbaaddu keessa ooluu akka qabu beeku qabda.

Icon

Ida'a

Please support us!