Kabala Goodayyaa

Kabalii Fakkaattii, dalagawwan saxaatoo suurxiqqoo filatame dhangeessuu fi qubachiisuudhaaf garagaran of keessaa qaba.

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Gingilchaa

Haalata Saxatoo

Lists view attributes for the selected graphic object. The embedded or linked graphic object in the current file will not be changed, only the view of the object.

Akkaataa man'ee

Haalata Saxatoo

Halluu

Kamshaa Halluu wajjiin amaloota wanta filamanii hanga tokko gulaaluu dandeenya.

Iftoomina

Iftoomina saxatoo wanta keessaa ifteessa. Gatiiwwan 0% (gututti dhoksaa)irraa hanga +100% (gututti dabarsaa) ni danda'ama.

Sajoo

Iftoomina

Olgata Meelchi

Flips the selected image vertically.

Dalgata Meelchi

Flips the selected image horizontally.

Amalawwan Saxaatoo

Formats the size, position, and other properties of the selected image.

Icon Graphics Properties

Amala Saxaatoo

Please support us!