Kamshaalee

Kutaan kun, ilaalcha gubbaa kan kamshaa Barreessaa LibreOffice keessa jiran laata.Ilaalchi gubbaa kuni qindaayina durtii kamshaa LibreOfficetiif ibsa.

Kabala Rasaasawwan fi Lakkaawwii

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Kabala Fakkasaa

Mul'annoo Toorii keessaa, kabalii toorii meeshaalee gulaalii yeroo hedduu itti fayyadamtu of keessaa qaba. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands. Kamshaa isa ajajawwan dabalataa of keessaa qabu banuu, xiyya sajootti aanee jiru cuqaasi.

Kabala Amalootaa Wanta Fakkasaa

You can see the Drawing Object Properties bar in Writer and Calc. Select the menu View - Toolbars - Drawing Object Properties. The controls are enabled when a drawing object is selected. You see some different icons by default, whether the current document is a text document or a spreadsheet.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Hojbocquu

Kamshaan Hojbocquu kan banamu yammuu wantaa Hojbocquu tokko filatuudha.

Kabala Dhangessuu

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Unkaa too'annoowwanii

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

Naanna'insa Unkaa Irraa

Kabalii Naanna'insa Unkaa sajoowwan akka gabatee kuusdeetaa ykn mulannoo deetaa too'atu of keessaa qaba. Kabalichii galmee isa dirreewwan of keessaa qabu isa kuusdeetaatti walqabatee jalatti mul'ata.

Kabala Goodayyaa

Yammuu goodayyaan filatamuu, Kabalii Goodayyaa dalagaawwan goodayyicha dhangeessuu fi qubachiisuuf baay'ee barbaachissaa tahan siif laata.

Kabala Goodayyaa

Kabalii Fakkaattii, dalagawwan saxaatoo suurxiqqoo filatame dhangeessuu fi qubachiisuudhaaf garagaran of keessaa qaba.

Saagi

Kamshaan goodayyaawwan, saxaatoo, gabateewwan, akkasuumas wantawwan kabiroo saaguudhaaf, faankishinii hedduu of keessaa qaba.

LibreLogo

LibreLogo is a simple, localized, Logo-like programming environment with turtle vector graphics for teaching of computing (programming and word processing), DTP and graphic design. See http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

Kabala Kamshaa

Shows or hides the Tools bar.

Navigate Toolbar

Open Navigate toolbar.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

Kabala Durtii

Kabalichi Durtii fayyadama LibreOffice hundumaa keessatti argama.

Kabala Gabatee

Kabalii Gabatee , dalagaawwan isa ati yammuu gabateewwan waliin hojeechuudhaaf sibarbaachissu of keessaa qaba. Yammuu ati qaree gabatee keessatti siqsiitu mul'ata.

Kabala Wanta Barruu

Barruu warra wanta fakkasaa keessa jiraniif, ajajoota dhangeessuu of keessaa qaba. Kabalii Text Object, kan mul'atuu yammuu ati wanta fakkasaa keessa lama-cuqaastuudha.

Kabala Kamshaa

Shows or hides the Tools bar.

Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!