Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

Dirree moggaasi

Sajoo

Asxaalee barruu agarsiisuuf dirree ida'a. Asxaaleen kun barruu duraan ibsame agarsiisuuf qofa, barruu saaguufii mit.

Sanduuqa Barruu

Sajoo

Sanduuqa naqa iddoo itti barruu galchuuf gulaaluu dandeesuu ida'a.

Saanduqa Filannoo

Sajoo

Saanduqa dhugoomsii kan faankishinii kaasii ykn dhaamsii deebisuuf fayyadamuu dandeessu ida'a.

Qabduu Dirqala

Sajoo

Qabdoo kan fayyadamaa lakkoofsa filannoo irraa filuuf eyyamu ida'a. Qabdoonni filannoo gurmaa'e kasoota cancala walitti aananii dirqama qaba. Isaan bakka tokkotti saanduqa gareetiin haguugaman. Yoo qabdoota filannoo garee lamaa qabaatte, kasoota cancalaa garoota lameenii kan dhangii garoota irraa gidduu dirqama kasaa cancalaa saaguu qabda.

Sanduuqa Makaa

Sajoo

Saanduqa makaa ida'a. Saanduqni makaan saanduqa tarree sarara tokkoo kan fayyadamaan cuqaasuu danda'uu, fi achiin tarree irraa galfata fili. Yoo barbaadde, galfatoota saanduqa makaa "dubbisuu qofa" keessa godhuu dandeessa.

Qabduu

Sajoo

Qabduu ajajaa ida'a. qabduu ajajaa akka hiika mudata jechuun kan akka cuqaasa hantuuttee raawwatuu akka sifayyadamuu nidandeesa.

Yoo barbaade, qabduutti barruu yk saxaatoo ida'uu nidandeesa

Qabduu Calaqqee

Icon image button

Qabduu akka calaqqetti mul'atu uuma. Akka lamdhiheessa saxatoo irraa hubannetti, qabduun calaqqee qabduu "normal" wajjiin amala tokko qabu.

Dirree Dhangi'ame

Sajoo

Saanduqa barruu iddoo barruuf dhangeessuu naqame ykn bahame akkasumas akka gatoolee daangessaa kamuu qindeessuu dandeessu ida'a.

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Sanduuqa Gurmuu

Sajoo

Godayyaa too'annoota walfakkaatan ilaalaa qooduuf kan fayyadamuu dandeessu ida'a, kan akka qabdoota filannoo.

Too'annoo calaqqee

Sajoo

Too'annoo calaqqee uuma. Calaqqe kuusaa deetaa irraa dabaluuf qofaaf fayyada. Galmee unkaa keessaa, double-click one of these controls to open the qaaqaSaxatoo sagi dialog to insert the image. There is also a context menu (not in design mode) with commands for inserting and deleting the image.

Calaqqeen kuusaa deetaa unkaa keessatti agarsiifama, akkasumas hanga mirgi too'annaa calaqqee hin ugguraminitti calaqqee haaran gara kuusaa deetaa saagamuu danda'a.garuu too'annoon akaakuu calaqqee dirree kuusaa deetaa mirkanuu qaba. Kanaafuu, dirree deetaa gara amaloota fooddaa fuula cancalaDeetaa galchaa.

Filannoo Dirree

Sajoo

Qabduu isa qaqaa filannoo faayilii banu ida'a.

Gabatee Too'annoo

Sajoo

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Odeeffannoo addaa waa'ee gabatee too'annoo.

Kabal naannawiinsa

Sajoo

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

Amaloota too'annoo

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Amaloota unkaa

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Unkaa Naanna'aa

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Tartiiba cancalaa

Weyta unkaan filatame, qaaqa Tartiiba Cancala bana, where the indices for focusing the control elements on the Tab key are defined.

Haalata Saxatoon Bani

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus

Please support us!