Gabatee

Ajajawwan, gabatee galmee barruu keessatti saagi, gulaali, fi haqi mul'isa.

Insert Table

Gabatee haaraa tokko saaga.

Saagi

Opens a submenu with the following command options:

Rows Above

Insert a row above the row where the cursor is currently placed.

Rows Below

Insert a row below the row where the cursor is currently placed.

Rows

Opens dialog box for inserting rows.

Columns Before

Inserts a column before the column where the cursor is currently placed.

Columns After

Inserts a column after the column where the cursor is currently placed.

Columns

Opens dialog box for inserting columns.

Haqi

Opens a submenu with the following command options:

Tarreewwan

Tarreewwan filataman haqa.

Tarjaawwan

Tarjaawwan filataman haqa.

Gabatee

Deletes the current table.

Fili

Opens a submenu with the following command options:

Man'ee

Selects the current cell.

Tarree

Tarricha ammaa fila.

Tarjaa

Tarjaa ammaa fila.

Gabatee

Gabaticha ammaa fila.

Size

Opens a submenu with the following command options:

Hojjaa torraa

Qaaqa Bojjaa Tarree, bakka hojjaa tarree tokkoo jijjiiruu itti dandeessu bana.

Minimize Row Height

Set the row height to the smallest possible for the content in each selected row.

Hojjaa Tarree Gataa'aa

Hojjaa torraa qabeentoota man'eewwanitti firoomsuudhaaf, ofumaan qindeessa. Kuniisi ijaarsa durtii kan gabateewwan haaraatti.

Qixaan Tardaalee Hiri

Dheerina tarree filamee tarree isa dheeraa waliin wal simsiisuuf filannoo keessatti sirreessa.

Column Width

Qaaqa Bal'ina Tarjaa, bakka bal'ina tarjaa tokkoo jijjiiruu itti dandeessu bana.

Minimize Column Width

Set column width to the smallest possible for the content in each selected column.

Hojjaa Tarjaa Gataa'aa

Ofumaan bal'inawwan tarjaa qabeentoota maadheetti walsimsu mijeessa. Gabatee keessatti bal'ina tarjaa tokko jijjiiruun, bal'ina tarjaawwan kabiroo irratti dhiibee hinuumu. Bal'inii gabatee, bal'ina fuulaa chaaluu hindanda'u.

Tarjaawwan Qixaan Hiri

Yabbina tarjaa filamee tarjaa isa baay'ee yabbuu ta'e waliin filannoo keessatti sirreessa. Yabbina waliigalaa gabatee yabbina fuulaa caaluu hin qabu.

Man'eewwan Maki

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Man'eewwan Addabaasi

Displays the Split Cells Dialog where the split can be defined as either horizontally or vertically and the number the each cell will be split into.

Gabateewwan Maki

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Gabatee Addabaasi

Bakka qubaannoo qareetti gabatee ammaa, bakka lamatti addabaassa. Maadhee gabatee tokko irra mirga-cuqaastee, ajaja kana keessa seenuu nidandeessa.

Protect Cells

Qabeentoota man'eewwan filatamanii, haaromuu irraa hayyisa.

Unprotect Cells

Removes the cell protection for all selected cells in the current table.

AutoFormat Styles

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Dhangii Lakkoofsaa

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

Number Recognition

Toggles the setting for automatically recognizing numbers or dates that you enter into a table cell, converting them from text to an appropriate number format.

Header Rows Repeat Across Pages

Repeat a table heading on each new page that the table spans.

Rows to Break Across Pages

Allows a page break or column break inside a row of the table. This option is not applied to the first row in a table if the Repeat Heading option is selected.

Jijjiiri

Opens a submenu with the following command options:

Barruu Gabateetti

Qaaqa bakka ati barruucha filatame gara gabateetti jijjiiruu itti dandeessu bana.

Gabatee Barruutti

Qaaqa bakka ati gabaticha filatame ammaa gara barruutti jijjiiruu itti dandeessu bana.

Text Formula

Foormulaa galchuu fi gulaaluudhaaf, Kabala Foormulaa bana.

Fooyi

Keewwatoota filataman foo'a, yk tarreewwan gabatee, haala aabaatiin yk lakkoofsaan tarreessa. Hamma qabduuwwan sadi'itti qabduuwwan foo'a, akkasuumas qabduuwwan foo'a haala aabaatiif lakkoofsa maku, qindeessuu nidandeessa.

Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!