Meeshaalee

Contains spelling tools, redact options, mail merge wizard, macros, development tools, extension manager, as well as tools for configuring and customizing menus, and setting program preferences.

Spelling

Qubeeffannoo hojeekaan mirkaneessa.

Automatic Spell Checking

Ufmaan yeroo barreessitu qubeessuu mirkaneessa, akkasumas dogoggora jala sarara.

Thesaurus

Jecha ammee moggoo waliin ykn haala dubbii walitti dhufeenya qabuun bakka buusa.

Afaan

Baafata xiqqaa bakka ajajawwan afaan murta'aatti filuu dndeessu bana.

Lakkoofsa Jechaa

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Accessibility Check

Review common accessibility problems in the document, and support for PDF/UA specifications in the PDF export dialog.

OfiinSirreessaa

Faayilicha akka filannoo ati Meeshaalee - OfiinSirreessaaDirqalaaleejalatti qindeessite ofumaan dhangeessa.

BarruuUfmaa

BarruuUfmaa uumaa, gulaala, saaga. Akka BarruuUfmaatti barruu dhangeeffame, barruu saxaatoo waliin, gabateewwan fi dirreewwan kuusuu ni dandeessa. Atattammaan BarruuUfmaa saaguuf, BarruuUfmaa galmee kee keessatiif qaxxaamura barreessiitii, kana booda F3 dhiibi.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Redact

Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.

Auto-Redact

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

Chapter Numbering

Specifies the numbering scheme and outline format for chapter numbering in the current document.

Lakkaawwii sararaa

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Footnotes and Endnotes

Ijaarsa agarsiissaa, Miiljaleewwanii fi ibsadabalataawwaniif ifteessa.

Gargaartuu Makiinsa Ergannoo

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Kuusaa Deetaa Wabii

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Address Book Source

Dirree dalagaawwan kennamaniifi madda deetaa teessoo yaadannoo keetiif gulaali.

Haaromsi

Maalimaawwan galmee ammaa keessaa, isa qabeentoota xabboo, akkasuumas dirreewwanii fi kasaawwan qabu haaroomsa.

Protect Document

Toggles write protection for fields and bookmarks in the document.

Herregi

Foormulaa filatamee heeregeetu, bu'aasaa gabatee muraatti gargalcha.

Fooyi

Keewwatoota filataman foo'a, yk tarreewwan gabatee, haala aabaatiin yk lakkoofsaan tarreessa. Hamma qabduuwwan sadi'itti qabduuwwan foo'a, akkasuumas qabduuwwan foo'a haala aabaatiif lakkoofsa maku, qindeessuu nidandeessa.

Maakroota

Maakroo akka galmeessitu yookin gurmere ssituuf gulaaltuu si'i gargaara

Taliiga Dheertoo

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Maamileessi

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Dirqaalaalee

Ajajni kun gongee dhaamsaa sagantaa tuujjee maamileeffameetiif bana.

Please support us!