Baafatoota

Kutaa armaan gadii, matadureewwan gargaarsa bafatawwan fi qaaqawwaniif tarreessa.

Sajoo Yaaddannoo

Foddaan galmee of keessatti qabate ati irratti hojjechuu barbaaddu akka ajajoota baafataa fayyadamuuf filatamuu qaba. Haaluma walfakkatuun, ajajoota baafataa wanta waliin firooman fayyadamuuf wanta galmee keessaa filachuu qabda.


Sajoo Ofegannoo

Baafatawwan rifachisaa halqalaati. Kana jechuun maalimootni baafataa kun hojii amma hojjetamaa jiruuf faayidaa qabeessa ta'anii jiraatu. Yoo qareen barruu keessatti iddeeffame, maalimootni baafataa barruu gulaaluuf fayyadan hundi ni jiraatu. Yoo galmee keessaa saxaatoo filatteetta ta'e, maalimoota baafataa saxaatoo gulaaluuf fayyadan hunda agarta.


faayilii

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Gulaali

Baafati kun ajaja qabeentoota galmee ammaa kan gulaalu of keessa qabaa.

Mul'isi

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Saagi

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlinks, comments, symbols, footnotes, and sections.

Dhangi'i

Ajajoota toorii, fi qabeentoota galmee keetii dhangeessuuf gargaran of keessaa qaba.

Gabatee

Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage styles in a text document.

Gabatee

Ajajawwan, gabatee galmee barruu keessatti saagi, gulaali, fi haqi mul'isa.

Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Meeshaalee

Contains spelling tools, redact options, mail merge wizard, macros, development tools, extension manager, as well as tools for configuring and customizing menus, and setting program preferences.

Foddaa

Ajajoota faddaalee galmee too'achuu fi agarsiissuudhaaf garagaru of keessaa qaba.

Gargaarsa

Bafatii Garagarsichaa, kaasuu fi sirna Gargaarsaa LibreOffice too'achu siif hayyama.

Please support us!