Gabateecuqootiin Naanna'uu fi Filuu

Galmee keessa naanna'uu fi gabateecuqootiin filannoo gochuu nidandeessa.

Furtoota

Fankishinii

+

Furtoota xiyyaa mirgaa, bitaa

Qaree arfii tokkoo, gara bitaatti yk gara mirgaatti siqsa.

Qaree jecha tokkoo, gara bitaatti yk gara mirgaatti siqsa.

Furtoota xiyyaa ol, gad

Qaree sarara tokkoon ol yk gad siqsa.

()n, keewwata ammee ol yk gad siqsa.

Ka'umsa

Qaree gara jalqaba sarara ammeetti siqsa.

Qaree gara jalqaba galmeetti siqsa.

Ka'umsa

Gabatee tokko keessa

Qaree gara jalqaba qabeentoota man'ee ammee keessaatti siqsa.

Qaree gara jalqaba qabeentoota man'ee ammee keessaatti siqsa. qaree gara manee jalqabaa gabatee keessaatti siqsuuf, dabalii gad-dhiibi. Qaree gara jalqaba galmeetti siqsuuf, deebisii dhiibi.

Dhuma

Qaree gara xumuura sarara ammeetti siqsa.

Qaree gara xumuura sarara ammeetti siqsa.

Dhuma

Gabatee tokko keessa

Xumuura gara qabeentoota man'ee ammee keessaatti siqsa.

Qaree gara xumuura qabeentoota man'ee ammee keessaatti siqsa. qaree gara manee dhuma gabatee keessaatti siqsuuf, dabalii gad-dhiibi. Qaree gara dhuma galmeetti siqsuuf, deebisii dhiibi.

PgUp

Fuula tokko ol mara.

Qaree gara irraantootti siqsa.

PgDn

Fuula tokko gad mara.

Qaree gara jalaantootti siqsa.


Please support us!