Qaree Kalatii fayyadamuu

Qaree Kalatii, fuula tokko irratti iddoo kamiyyuutti barruu galchuu hayyama.

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. On the Tools bar, click the Direct Cursor icon Icon.

  2. Galmee barruu keessaa, bakka duwwaa tokko keessa cuqaasi. Qareen hantuuttee kan jijjiiramuuf, hiriira isa barruu isa ati barreessiiteef akka fayyadu agarsiissuuf:

    Icon Align left

    Icon Centered

    Icon Align right

  3. Barruu kee barreessi. LibreOffice ofumaaan lakkoofsa sararawwan duwwaa barbaachisan, akkasumas yoo dirqalawwanii dandeessifamee, caancalawwanii fi iddoowwan saaga.

Please support us!