Qajojiiwwanii fi Akkaataalee

Qajojiin galmee akkaataa dhangeessuu, saxaatoo, gabateewwan, wanta, fi odeeffanoo ka biroo gooree warra of keessaa qabuudha. Qajojiin galmeewwan kabiroo uumuudhaaf akka bu'uuraatti fayyada. Fakkeenyaaf, galmee tokko keessaa, keewwataa fi akkaataalee arfii qindeessuu, galmicha akka qajojiitti olkaa'uu, kana booda qajojiicha akkaataa tokkichaan, akka galmee haaraa uumuuf itti fayyadamuu nidandeessa.

You can set a default template, so every new LibreOffice document would use it, unless you specified otherwise (for example, when you create a new document from a different template).

LibreOffice has a number of predefined templates that you can use to create different types of text documents, such as business letters.

Please support us!