Gabateecuqootiin, Tarreewwanii fi Tarjaawwan haarmsuu

Man'eewwan, yk tarreewwan ykn tarjaawwan gabatee tokko keessaa yammuu saagduu ykn haqtuu, dirqalawwanii Amala tareewwan/tarjaawwanii akkaataa miseensooti ollaa jiran itti dhiibbifaman murteessa. Fakkeenyaaf, gabatee keessatti tarreewwan fi tarjaawwan haaraa qofaa rogoota tarree fi tarjaa dhaabbataa saaguu dandeessa yoo iddoon hayyamee.

Sajoo Yaaddannoo

Amalii kun kan jijjiirama isa yabbina tarjaa gabateecuqoo fayyadamuudhaan tahe qofaaf gataa'a. hantuuttee fayyadamuudhaan jijjiirama yabbina tarjaa kamiiyyuu gochuu nidandeessa.


To set the Behavior of rows/columns options for tables in text documents, choose - LibreOffice Writer - Table. There are three display modes for tables:

Please support us!