Gabatee Barruu keessatti, Tarreewwanii fi Tarjaawwanii hagamtaa jijjiiruu

Yabbina man'eewwan gabatee fi tarjaawwanii hagamtaa jijjiiruu nidandeessa, akkasumas hojjaa tarreewwan gabatee jijjiiruu nidandeessa.

Icon

You can also distribute rows and columns evenly using the icons on the Optimize Size toolbar on the Table Bar.

Yabbina Tarjaa fi mMan'eewwanii jijjiiruu

Yabbina tarjaa tokkoo jijjiiruuf

Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:

note

Yeroo furtuu gad qabdu hantuutee gad dhiisuudhaan, haalata saaguu galchita.


Yabbina man'ee tokkoo jijjiiruuf

+Ctrl gad dhiibitii, qabduu xiyyaa gara bitaa ykn gara mirgaa dhiibi

Hojjaa Tarree tokkoo jijjiiruu

Hojjaa Tarree tokkoo jijjiiruuf, qaree man'ee tarree keessa oolchitii, qabduu gad dhiibitii, kana booda qabduu xiyyaa gara olii ykn gara gadii gad dhiibi.

Xumuura gabatee hagamtaa jijjiiruu

Yabbinaa fi hojjaa gabatee tokkoo jijjiiruuf, kan armaan gadii keessaa tokko dalagi:

tip

To wrap text to the sides of a table, and to arrange two tables next to another, you must insert the tables into a frame. Click inside the table, press +A twice to select the whole table, then choose Insert - Frame.


note

Gabateewwanii fuuloota HTML keessaa hagamtaa guutuu amalootaa, akkasumas dhangii OpenDocument keessaa akka ajajootati hinlaatan.


Please support us!