Gabatee Barruu keessatti, Tarreewwanii fi Tarjaawwanii hagamtaa jijjiiruu

Yabbina man'eewwan gabatee fi tarjaawwanii hagamtaa jijjiiruu nidandeessa, akkasumas hojjaa tarreewwan gabatee jijjiiruu nidandeessa.

Icon

Akkasumas, sajoowwan kamshaa Guutola irraa, Kabala Gabatee irraa fayyadamuun, tarreewwanii fi tarjaawwan qixaan tamsaasuu nidandeessa.

Yabbina Tarjaa fi mMan'eewwanii jijjiiruu

Yabbina tarjaa tokkoo jijjiiruuf

Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:

Sajoo Yaaddannoo

Yeroo furtuu gad qabdu hantuutee gad dhiisuudhaan, haalata saaguu galchita.


Yabbina man'ee tokkoo jijjiiruuf

+Ctrl gad dhiibitii, qabduu xiyyaa gara bitaa ykn gara mirgaa dhiibi

Hojjaa Tarree tokkoo jijjiiruu

Hojjaa Tarree tokkoo jijjiiruuf, qaree man'ee tarree keessa oolchitii, qabduu gad dhiibitii, kana booda qabduu xiyyaa gara olii ykn gara gadii gad dhiibi.

Xumuura gabatee hagamtaa jijjiiruu

Yabbinaa fi hojjaa gabatee tokkoo jijjiiruuf, kan armaan gadii keessaa tokko dalagi:

Sajoo Qaxxee

Gara moggaalee gabatee tokkootti barruu marsuuf, gabateewwan walitti aanan jiran qindeessuuf, gabatewwan goodayyaa keessatti saaguu qabda. Gabaticha keessa cuqaasi. guutuummaa gabatichaa filachuuf, +A al-lama gad dhiibitii, kana booda Saagi - Goodayyaa filadhu.


Sajoo Yaaddannoo

Gabateewwanii fuuloota HTML keessaa hagamtaa guutuu amalootaa, akkasumas dhangii OpenDocument keessaa akka ajajootati hinlaatan.


Gabateecuqootiin, Tarreewwanii fi Tarjaawwan haarmsuu

Man'eewwan Makuu fi Addabaassuu

Sarartuuwwan Fayyadamuu

Please support us!