Wabeeffannaawwan Fooyyessuu

  1. Fuuldura wabeeffannaa fooyyessuu barbaadduutti cuqaasi.

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. Gulaali - Dirreewwan filadhu.

  3. Filannoowwan barbaaddu qindeessiiti, TOLEE cuqaasi.

Sajoo Qaxxee

Wabeeffannaawwan galmee ammee keessa jiran sakatta'uuf qabduuwwan xiyyaa qaaqa Dirreewwan Gulaali keessa jiru fayyadami.


Please support us!