Wabeeffannaawwan Fooyyessuu

  1. Fuuldura wabeeffannaa fooyyessuu barbaadduutti cuqaasi.

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. Gulaali - Dirreewwan filadhu.

  3. Filannoowwan barbaaddu qindeessiiti, TOLEE cuqaasi.

Sajoo Qaxxee

Wabeeffannaawwan galmee ammee keessa jiran sakatta'uuf qabduuwwan xiyyaa qaaqa Dirreewwan Gulaali keessa jiru fayyadami.


Waabeffannoowwan Saaguu

Geessituuwwan Naanna'aa waliin saaguu

Please support us!