Wabeeffannaawwan Fooyyessuu

  1. Fuuldura wabeeffannaa fooyyessuu barbaadduutti cuqaasi.

    Yoo gaaddiddeessa dirree wabeeffannaa arguu hin dandeessu ta'e, mul'isi - Gaaddiddeessitoota Dirree filadhu ykn Ctrl+F8 dhiibi.

  2. Gulaali - Dirreewwan filadhu.

  3. Filannoowwan barbaaddu qindeessiiti, TOLEE cuqaasi.

Sajoo Qaxxee

Wabeeffannaawwan galmee ammee keessa jiran sakatta'uuf qabduuwwan xiyyaa qaaqa Dirreewwan Gulaali keessa jiru fayyadami.


Waabeffannoowwan Saaguu

Geessituuwwan Naanna'aa waliin saaguu

Please support us!