Haalata fuulaa uumuu fi fayyadamuu

LibreOffice teessuma fuulaa, akkasumas qaabachiisa fuulaa , duubbee mudanaalee, irraantoolee, jalaantoolee, fi tarjaalee barruu ifteessuuf fayyadama. Teessuma fuulawwan qeenxee galmee keessaa jiran hunda jijjiiruuf, fuulichaaf haalataa fuulaa mammiloo uumtee fayyadamuu qabda.

Haalata fuulaa haaraa qindeessuu

 1. Choose View - Styles.

 2. SajooHaalataalee Fuulaa cuqaasi.

 3. Haalataalee fuulaa tarreefaman keessatti, wanta irratti cuqaasa mirgaamirga cuqaasi, fi achumaan Haaraa filadhu.

 4. CaancalaQindeessaa irratti, sanduuqaMaqaa keessatti maqaa barreessi.

 5. Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:

 1. Dirqalaalee teessuma haalata fuulaatiif qindeessuuf, Cancala qaaqaa keessa jiru fayyadami,sanaan booda TOLEE cuqaasi.

Haalataa fuulaa fayyadamuuf

 1. Fuula akkaataa fuulaa irratti fayyadamuu barbaadde keessatti cuqaasi.

 2. Choose View - Styles, and then click the Page Style icon.

 3. Maqaa tarree keessaa lama cuqaasi.

Haalataa fuulaa fuula haaraatiif fayyadamuuf

 1. Galmee keessatti iddoo fuula haaraa irratti jalqabuu barbaadde cuqaasi.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

 3. Qurxinsa fuulaafiladhu.

 4. In the Page Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. TOLEE cuqaasi.

Fuula Ammaa irratti Hundaa'uun Akkaataa Fuula uumuu

Lakkoofsota fuulaa

Maqaa fi Lakkoofsa Boqoonnaa olaantoo ykn Gadaantoo Keessaatti Saaguun

Waa'ee Irraantotaa fi Jalaantotaa

Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu

Creating and Changing Default and Custom Templates

Qaabachiisa Fuula Jijjiiruu

Fuula Duubee Jijjiiruu

Please support us!