Qaabachiisa Fuula Jijjiiruu

Galmeewwan barruu Barreessaatif amaloota fuulaa hunda, fakkeenyaaf kan akka fuula qaabachiisa, haalata fuulatin hiikamu. Durtiidhan, galmee barruu haaraan fuulaawwan hundaaf haalata fuula “Durtii” fayyadama. Yoo barruu galmee jiru bante, haalataaleen fuulaa adda addaa fuuloota adda addaa irratti fayyadamu.

Jijjiiramni amala fula irratti fayyadamte, fuuloota haalata fuula ammee fayyadamu qofa irratti, dhibba akka fidu beekuun baay'ee barbaachisaa dha. Haalataan fuula ammee kabala haalojii keessati gara daangaa jala foddaati tarreefame.

Fuulaawwan hundaaf qabachiisa fuulaa jijjiiruuf

Yoo barruun galmee kee fuula haalatni fuulaa wal fakkaatu qofa qabaate, amaaloota fuulaa sirriin jijjiiruu ni dandeesa:

 1. Choose Format - Page Style.

 2. Caancala Fuulaa cuqaasi.

 3. Dhangii Waraqaa jalatti, “dhaabbattaa” ykn “dalgeessa” fili.

 4. TOLEE cuqaasi.

Fuulaawwan muraasaf qabachiisa fuulaa jijjiiruuf

LibreOffice qabachiisa fuuloota galmee keessa jiranii ifteessuuf haalataalee fuulaa fayyadama. haalataaleen fuulaa irra caalaatti amaloota fuulaa qindeessu. Fakkeenyaaf,akka jaalantoo fi irraantoo ykn matadureeti ykn akka fuula moggaati. Haalata fuula “Durtii” galmee ammee jijjiiru, ykn haalata fuula isaa fi haalata fuula kutaalee barruu kanaaf fayyadamte kamiyyu keessaa hiikuu ni dandeessa.

Xumura fuula gargaartuu kanaa irrati,bal'ina haalatawwan fuulaa irrati bal'inaan ni marii'ana. Yoo yad-rimee haalata fuula qabduti hin amanne taate, Mee kutaa dhumaa fuula kana dubbisi.

note

Haalataalee arfii yookiin keeyyataan adda, haalatni fuulaa sadarkaawu hin beekan. Amaloota haalata fuula jiruu irrati hundaa'udhan haalata fuula haaraa uumuun ni danda'ama, garuu booda yommuu haalataa maddaa jijjiirtu, haalatni fuulaa haaraan battalumatti jijjiirraawwan hin fudhatu.


Fuuloota haalata fuulaa walfakkaatan waliin qaban hundaaf qabachiisa fuulaa jijjiiruuf, jalqaba haalata fuulaa si barbaachisa, sana booda haalaticha fayyadami.

 1. Choose View - Styles.

 2. SajooHaalataalee Fuulaa cuqaasi.

 3. Haalata fuulaa qabdoo mirgaan yeroo lama cuqaasun Haaraafili. Haalatni fuulaa haaraan jalqaba amaloota isaa hunda haalata fuulaa filame irraa argata.

 4. Caancala fuula Qindeessaa irraa, haalata fuulatif sanduuqa Maqaa keessaa haalata fuulatiif maqaa maxxansi. fakkeenyaaf "My Landscape"

 5. Sanduuqa Haalata haaraa keessatti,haalata fuulaa fuula itti aanuf fayyadamuu barbaaddu kan haalata fuulaa haaraati aanee dhufu fili. Xumura fuula gargaarsaa kana irraati waa'ee kutaalee bal'ina haalatawwan fuulaa ilaali.

 6. Caancala Fuulaa cuqaasi.

 7. Dhangii Waraqaa jalatti, “dhaabbattaa” ykn “dalgeessa” fili.

 8. TOLEE cuqaasi.

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

To Quickly Switch Between Portrait and Landscape Page Layout

The default template provided by LibreOffice Writer offers several page layout styles, among which the Default Page Style has Portrait orientation and the Landscape style has landscape orientation.

These styles can be used to quickly switch between portrait and landscape orientation by inserting manual breaks and choosing the appropriate page styles as described below:

 1. Place the cursor where the page break is to be inserted.

 2. Go to Insert - More Breaks - Manual Break. The Insert Break dialog will open.

 3. Choose the option Page break and in the Page Style drop-down list choose the page style to be applied to the page after the break (Default Page Style, Landscape, etc).

 4. If the applied has to be changed again at a certain point in the document (for instance, to switch back from landscape to portrait orientation), place the cursor at this point and repeat the steps previously described.

Bal'insa haalatawwan fuulaa

Haalata fuulaa LibreOffice keessaa bal'insa isaa beekuu qabda.Fuulaawwan galmee barruu haalata fuulatin gulaalame isaa kamtu dhibame?

Haalootaalee dheerina fuula tokkoo

A page style can be defined to span one page only. The “First Page” style is an example. You set this property by defining another page style to be the "next style", on the Format - Page Style - Organizer tab page.

Haalatni fuula tokko dheeraatu hangii haalata fuula ammee daanga jala irraa hanga qurxiinsa fuula itti aanu irraa eegala. yommuu barruun gara fuula itti aanuti yaa'u qurxiinsa fuula itti aanu ofumaan mul'ata, kunis yeroo tokko tokko "soft page break" jedhama. Karaa gara biraatin, qurxiinsa fuula hujeekaan saaguu ni dandeessa.

To insert a manual page break at the cursor position, press +Enter or choose Insert - Manual Break and just click OK.

Hangii haalata fuulaa hujeekaan qinda'ee

The “Default” page style does not set a different "next style" on the Format - Page Style - Organizer tab page. Instead, the "next style" is set also to be “Default”. All page styles that are followed by the same page style can span multiple pages. The lower and upper borders of the page style range are defined by "page breaks with style". All the pages between any two "page breaks with style" use the same page style.

Qixa qubannoo qareetti "page break with style" saaguu nidandeessa. Akka filannoottis, amala "page break with style" keewwaatatti ykn akkaataa keewwataatti fayyadamuu nidandeessa.

Ajajoota armaan gadii keessaa tokko hujjeedhu:

Please support us!