bookmark_value>

Lakkoofsota fuulaa

Barreessaa keessatti, lakkoofsi fuulaa, dirree ati barruu kee keessaati saaguu dandeessudha.

To Quickly Insert a Page Number in Header or Footer of Page Style

Choose Insert - Page Numbers to open a dialog to guide you in inserting a page number in the current page style header or footer and setting the page number alignment.

Lakkoofsoota fuulaa Saaguu

Choose Insert - Field - Page Number to insert a page number at the current cursor position.

tip

If you see the text "Page number" instead of the number, choose View - Field Names ().


Haa ta'u malee, yommuu barruu dabaltuu ykn haqxuu dirreewwan kunnen iddoo jijjiiru. Kanaafuu fuula dirree lakkoofsaa mataduree ykn jaantoo keessaati kan iddoo walfakkaataa qabanii fi kan fuula kamiyyu irraati irra deebi'aman saaguun gaaridha.

Choose Insert - Header and Footer - Header - (name of page style) or Insert - Header and Footer - Footer - (name of page style) to add a header or footer to all pages with the current page style.

Fuula lakkoofsaa hiikame waliin eegaluu

Amma lakkoofsota fuulaa irraati to'aannaa dabalata barbaadda. Galmee barruu fuula 12 irraa eegalu irrati barreessaa jirta.

 1. Galmee kee keessaati keeyyata tokkoffaa irratti cuqaasi

 2. Choose Format - Paragraph - Text flow tab.

 3. Iddoo qurxinsaa keessati, Saagii dandeessisi. Lakkoofsa fuulaa lakkoofsa haaraa akka qindeessu gochuuf Haalata Fuula Waliin danddeessisi. TOLEE cuqaasi.

note

lakkoofsi fuulaa haaraan amala fuula keeyyaata tokkoffaati.


To Select the Page Number Format

Lakkoofsota fuulaa Roomaa i, ii, iii, iv, fi k.k.f tarreeffaman barbaadda.

 1. Dirree fuula lakkoofsaa dura sirriin yeroo lama cuqaasi. Qaaqa Dirreewwan Gulaala ni ilaalta.

 2. Dhangii lakkoofsaa filuun TOLEE cuqaasi.

Using Different Page Number Formats in Headers and Footers

You need some pages with the roman numbering format, followed by the remaining pages in another format.

Barreessaa Keessatti, haalatawwan Fuula adda addaa si barbaachiisa. Haalatni fuula tokkoffaa jaalantoo lakkoofsota roomaniitif dirree fuula lakkoofsatin dhanga'ee of keessaa qaba. Haalatni fuulaa itti aanuu jaalantoo dirree fuula lakkoofsatin dhangeeffame of keessaa qaba.

Haalataaleen fuula lameenu qurxinsa fuulatin adda bahuu qabu. Barreessaa Keessatti, qurxisawwan fuulaa ofumaani fi qurxisawwan fuulaa hujekaan saagaman qabaachuu ni dandeessa.

Wanti gaarii jettu galmee kee irraati hunda'a: qurxiinsa fuulaa haalatawwan fuulaa jidduu hujeekaan saagaman fayyadamuuf, ykn ofiin jijjiiraa fayyadamuuf, fuula mata duree haalata fuuloota biroo irraa adda ta'e tokko yoo barbaadde, mala ofumaan fayyadamuu ni dandeessa.

Fuula tokkoffaadhaf haalataalee fuulaa adda addaa fayyadamuuf

 1. Galmee kee keessaati fuula tokkoffaa irratti cuqaasi.

 2. Choose View - Styles ().

 3. In the Styles window, click the Page Styles icon.

 4. Haalata "First Page" yeroo lama cuqaasi.

Now your title page has the style "First Page", and the next pages automatically have the "Default Page Style".

You can now for example insert a footer for the "Default Page Style" only, or insert footers in both page styles, but with differently formatted page number fields.

Jijjirama haalataa fuulaa hujeekaan saagaman fayyadamuuf

 1. Gubbaa fuula iddoo jalqabbii keeyyata iddoo haalatni fuulaa adda addaa itti fayyadamamee cuqaasi.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break. You see the Insert Break dialog.

 3. Tarree sanduuqaa haalataa keessatti, haalata fuulaa fili. Fuula lakkoofsa haaraas qindeesuu dandeessa. TOLE cuqaasi.

Haalatni fuula filamee keeyyata ammee irraa eegalee hanga qurxinsa itti aanuti haalataan fayyadama. Haalata fuula jalqabaa haaraa uumuu danda'uu qabda.

Please support us!