Sarara lakkoofsota dabaluu

LibreOfficenin sarara lakkoofsotaa galmee keesaa jiran hundaa ykn galmee kee keessaa keeyyaata filameef saaguu danda'a. Sararri Lakkoofsotaa yemmuu galmee kee maxxansituu hammatama. Sarara lakkaawwii giddu'uti ifteessuu dandeessa, sararrii lakkoofsa jalqabaa, fi sararawwan duwwaa ykn sararawwan goodayyaawwanii lakkaawwuu mirkaneesi. Sarara lakkoofsa jidduu adda baasaa dabaluus dandeessa

note

Sararrii lakkoofsota dhangii HTML keessaa hin jiru.


Galmee lakkoofsaa keessaai sarara lakkoofsa dabaluuf:

 1. Meeshaalee - Sarara Lakkaawwii.

 2. Lakkaawwii Mul'isi, fi itti aansuun dirqala barbaadu fili.

 3. TOLEE cuqaasi.

Keeyyata murtaa'ee keessaati sarara lakkoofsa dabaluuf:

 1. Meeshaalee - Sarara Lakkaawwii.

 2. Lakkaawwii Mul'isi fili.

 3. Press to open the Styles window, and then click the Paragraph Styles icon.

 4. haalata keeyyata "Durtii" qabdoo mirgaa cuqaasun Foyyeessi fili.

  Haalatni keeyyata hundii haalata "Durtii" irrati hunda'a.

 1. Click the Outline & List tab.

 2. Iddoo Sarara Lakkaawwii keessaa, saanduqa filannoo kan keeyyata sarara lakkaawwii keessati dhunfatu haqi

 3. TOLEE cuqaasi.

 4. Keeyyata(wwan) iddoo sarara lakkoofsota dabaluu barbaaduti fili.

 5. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.

 6. Sarara lakkaawwii keessaati keeyyata dhunfadhu.

 7. TOLEE cuqaasi.

Haalata keeyyata sarara lakkaawwii dhunfatuus uumuu dandeessa, akkasumas keeyyata sarara lakkoofsa fayyadamuu barbaduuf fayyadami.

Sarara lakkoofsaa jalqabaa ifteessuuf:

 1. Keeyyata keessaa cuqaasi.

 2. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & List tab.

 3. Saanduqa filannoo Sarara lakkaawwii keessatti keewwata kan dabalii filadhu.

 4. Saanduqa filannoo Keeyyata irraati lamkkasi filadhu.

 5. Sarara lakkoofsaa sanduuqa Waliin Eegalii keessaa galchi.

 6. TOLEE cuqaasi.

Please support us!