Hangiiwwan Lakkoofsa Hiiki

Wantoota walfakkaatan ofumaan lakkaawuu dandeessa kan akka waraabbiiwwan, galmee kee keessaa.

  1. Barruu lakkaawwiif ramaduu barbaaduu maxxansi, fakkeenyaf, "Lakkoofsa Waraabii".

  2. Saagi - Naannoowwan - Kanbiroo filadhu, fi itti aansuun caancalee jijjiiramoota cuqaasi.

  1. Tarree Akaakuu keessaa "Hangii Lakkoofsa" cuqaasi.

  2. Saanduqa Maqaa keessaati "Baanyoo" maxxansi.

  3. Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:

  1. Saagi cuqaasitii, kana booda Cuficuqaasi.

Please support us!