Barruu Maxxansuuf hin tanee uumuu

Barruu hn maxxansamiin uumuuf kan armaan gadii dalagi.

  1. Saagii - Goodayyaa filiitii TOLE cuqaasi.

  2. Goodayyaa barruu keessa galchii fi yoo barbaadee, hammamtaa goodayyaa jijjirii.

  3. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Options tab.

  4. Iddoo Amalootaa keessaa, saanduqa filannoo Maxxansaa haqi.

  5. TOLEE cuqaasi.

Please support us!