Naanna'aa barruu Galmeewwanii

The Navigator displays the different parts of your document, such as headings, tables, frames, objects, or hyperlinks.

  1. Nanna'aa banuuf, F5 dhiibi.

  2. Galmee ka'uumsa keetiti saffisan utaaluuf, wantoo foddaaNanna'aa keessati tarreefame lama cuqaasi.

Please support us!