Glmee Biroo Irraa Haalata Fayyadamuu

Haalata galmee biroo ykn qajojii irraa gara galmee ammeeti alaaguu dandeessa.

Open the Load Styles dialog box by either

  1. Akaakuuwwan haalata alaaguu barbaaduu filuuf sanduuqawwan mirkaneessaa qaqaa jala fili. Haalata maqaan isaanii kan akka alaaguurtuu ta'ee galmee ammee keessaa bakka busuuf, Irrabarreessuu fili.

  2. Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:

Please support us!