Kasaa ykn Gabatee Qabiyyeewwanii Dhangeessuu

Akkaataalee keewwataa garagaraa fayyadamuu dandeessa, geessituuwwan galchiiwwanitti ramadi, teessuma kasaawwanii jijjiiri, sana booda halluu duubbee kasaawwanii qaaqa Kasaa Saagi keessaa jijjiiri

Sadarkaa kasaatti akkaataa keewwataa garagaraa fayyadamuuf

 1. Kasaa ykn gabatee qabiiyyeewwanii keessatti mirga cuqaasi, sana booda Kasaa/Gabatee Gulaali fili.

 2. Caancala Akkaataalee cuqaasi.

 3. Sadrkaa kasaa tarree Sadarkaawwanii keessaa cuqaasi.

 4. Akkaataa tarree Akkaataa Keewwataatif fayyadamuu barbaaddu cuqaasi.

 5. Qabduu ramaddi< cuqaasi.

 6. TOLEE cuqaasi.

Geessituuwwan galchiiwwan gabatee qabiiyyeewwaniitti ramaduuf

Wabeeffannaa akka geessituu galchiiwwan gabatee qabiiyyeewwaniitti ramaduu dandeessa.

 1. Gabatee qabiiyyeewwanii keessatti mirga cuqaasi, sana booda Kasaa/Gabatee Gulaali fili.

 2. Caancala Galchiiwwanii cuqaasi.

 3. Sadarkaa mataduree kan geessituu tarree Sadarkaa keessatti ramaduu barbaaddu cuqaasi.

 4. Naannoo Caasaa keessaa, sanduuqa fuuldura E# jiru cuqaasi, sana booda Geessituu cuqaasi.

 5. Sanduuqa duuba E keessa cuqaasi, sana booda Geessituu cuqaasi.

 6. Tokkoon tokkoo sadarkaa mataduree geessituuwwan uumuufi barbaaddu irra deebi'i, yookan dhangessu sadarkaawwan maraaf fayyadamuudhaf qabdoo mara cuqaasi.

Gabatee Qabiiyyeewwanii Uumuu

Galchiiwwan Kasaa ykn Gabatee Qabiyyeewwanii Hiikuu

Haaressuu, kasaawwan fi gabatee qabiiyyeewwanii Gulaaluu fi Haquu

Galchiiwwan Kasaa fi Gabatee Gulaaluu ykn Haquu

Kasaawwan Tartiiba qubeen Uumuu

Kasaawwan Hiika-Fayyadamaa

Tarrobarroo Uumuu

Kasaawwan Galmeewwan Hedduu Kabeebsan

Please support us!