Haaressuu, kasaawwan fi gabatee qabiiyyeewwanii Gulaaluu fi Haquu

  1. Qaree kasaa ykn gabatee qabiiyyeewwanii irra kaa'i.

    If you cannot place your cursor in the index or table of contents, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select Enable cursor in the Protected Areas section.

  2. Mirga cuqaasudhan filannoo gulaaluu baafata irraa fili.

You can also make changes directly to an index or table of contents. Right-click in the index or table of contents, choose Edit Index or Table of Contents, click Type tab, and then clear the Protected against manual changes check box.

Please support us!