Keewwatawwan siiqsuu

Siiqsa keewwata ammaatif, ykn keewwatawwan filataman maraaf, ykn akkaataa keewwataatif geeddaruu dandeessa.

tip

Akkasumas sarartuu fayyadamuun siiqsawwan qindeessi. Sarartuu agarsiisuuf, Mul'annoo - Sarartuu fili.


Positioning indents

Siiqsawwan mudanawwan fuulaa bitaa fi mirgaa irrati hunda'uun shallagamu.Yoo keewwataa gara mudanawwan fuulatti dheeressuu barbadde, lakkoofsa negaatiivii galchi.

note

To change the measurement units, choose - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.


Kallatti barreefamaa irratti hundaa'un siiqsaawwan garagara dha. Fakkeenyaf, gatii siiqsa Barruun dura kan afaanoota mirga-gara-bitaatti ilaali. Handaarri bitaa keewwataa mudana fuulaa bitaa irratti hundaa'uun siiqa.

Hanging indents

Siiqsa fannoof, Barruun dura gatii pozitiivii fi Sarara tokkoffaa gatii neegatiivii galchi.

The Hanging Indent icon is found in the Paragraph section of the Properties sidebar. Click on this icon to switch the values of Before text and First line. This enables you to toggle a paragraph between an indented first line and a hanging indent.

To create a hanging indent: Enter a first line indent where you want the indent to start, then click the Hanging Indent icon to create the hanging indent.

Hanging Indent Icon

Hanging Indent Icon

The Hanging Indent command can be added as a button to a toolbar, an item in a menu or context menu, or a shortcut key.

Please support us!