Murfisa jechoota gooree dhorkuu

Yoo barruun kee ofumaan murfisamaa fi jechootni murfisaman yoo fokkisan, ykn yoo jechootni gooree siruma akka hin mursifamne barbaadde jechoota kanaaf murfiisa dhaamsuu dandeessa:

  1. Choose - Languages and Locales - Writing Aids

  2. Furaa tarree hiika fayyadamaa keessa jiru fili, itti aansuun Gulaali cuqaasi.

    Yoo tarreen duwwaa ta'e, furaa uumuudhaf Haaraa cuqaasi.

  3. Sanduuqa Jechaa keessatti, jecha murfisa irraa dhorkuu barbaadde katabi, kan walqixaan(=) itti fufu, fakkeenyaf, "pretentious=".

  4. Haaraa cuqaasi, sana booda Cufi cuqaasi.

tip

Jecha hatattamaan murfiisa irra dhorkuuf, jecha fili, Dhangeessi - Arfii fili, caancala Bocquu cuqaasi, sana booda "homaa" sanduuqa Afaanii keessaa fili.


Jechoonni tokko tokko arfoota addaa kan LibreOffice akka murfiitti waldhaanamu qabaatu. Yoo jechoonni akkasii akka hin murfinne barbaadde, lakkadda addaa kan murfisa iddoo lakkaddi addaa itti saagame dhoowwu saaguu dandeessa. Akka gadiitti adeemsifama:

  1. Qaree iddoo murfisa hin uumamne kaa'i.

  2. Choose Insert - Formatting Mark - Word Joiner.

    The inserted formatting mark will be shown in gray. To remove it, simply place the cursor over the formatting mark and press the Del key.

Please support us!