Barruu dhookataa agarsiisuu

Yoo barruu kan haala jijjiiramaa wajjin hiikamee dhoksame qabaatte, barruu dhookataa agarsiisuuf filannoowwan hedduu qabda. Kan armaan gadii keessaa tokko dalagi:

Please support us!