Unka Qubee uumuu

To create a form letter, you need a text document that contains fields for address data, and an address database. Then you combine or merge the address data and the text document to either print the letters or send them by email.

Sajoo Yaaddannoo

If the document is in HTML format, any embedded or linked images will not be sent with the email.


Masaka Makkinsa Ergannoo unka qubeewwanii uumuuf si gargaara.

Unka qubee uumuuf

 1. Meeshaalee - Masaka Makkinsa Ergannoo fili.

  Qaaqa Masaka Makkinsa Ergannoo agarta. Kan armaan gadii fakkeenya karaa baay'ee keessaa fuuloota masakaa naanneessuuf fayyadan keessaa isa tokkoo.

 2. Qajojii irraa eegaluun fili, fi qabdooSakkata'ii cuqaasi.

  Qaaqa haaraa laali.

 3. Select Business Correspondence in the left list, and then "Modern" business letter in the right list. Click OK to close the Templates dialog, and click Next in the wizard.

 4. Xalayaa filitii, Itti aanu cuqaasi.

 5. On the next step of the wizard, click the Select Address List button to check that you are using the correct address list. If you want to use an address block, select an address block type, match the data fields if necessary, and click Next.

 6. Itti aansuun duuraa duubaKabaja uumi hordofi.Sanduuqa Kabaja matayyaa'ee saagi kan filame gadhisiisi.Kabaja walii galaa jalatti, Xalayoota kee gubbaa hundaatti kabaja kaa'uu barbaaddu fili.

 7. If you want to place mail merge fields anywhere else in the document select the corresponding column in your address data source and then drag and drop the column header into the document where you would like the field to be. Be sure to select the entire column.

 8. Makkinsa ergannoo uumuuf Kan itti aanuu fi dhumarratti Xumuri cuqaasi.

Waa'ee Dirreewwanii

Yaadannoo Teessoo Galmeessuu

Ilaalcha Gubbaa Kuusdeetaa

Please support us!