Miiljaloota Addaan Fageessuu

Yoo addaan fageenya barruu miiljalee fi ibsoota dabalataa dabaluu barbaaddee,akkaataalee keeyyataatti handaara gararraa fi handaara gejjellaa dabaluu dandeessa.

  1. Miiljalee ykn ibsa dabalataa keessa cuqaasi.

  2. Choose View - Styles.

  3. akkataalee keeyyataa foyyeessuu barbaadddu mirga cuqaasi,fakkeenyaaf,"Miiljalee", fi Foyyeessi fili.

  4. Caancala Handaarotaa cuqaasi.

  5. Naannoo Durtii keessaa, sajoo Handaarota Gubbaa fi Jalaa Sirreessi qofa cuqaasi.

  6. Naannoo Sararaa keesaa, sarara tarreeHaalata keessatti cuqaasi.

  7. Saanduqa keessaa Halluu "Adii" jedhu filadhu. Yoo duubbeen fuulaa adii ta'in hafe, halluu duubbeetti baay'ee dhiyaatu filadhu.

  8. In the Padding area, clear the Synchronize check box.

  9. Gatii saanduqoota Gubbaa fi Jalaa keessatti galchi.

  10. TOLEE cuqaasi.

Please support us!