Lakkoofsota Fuulaa Jalaantoo keessatti Saaguu

Dirree lakkoofsa fuulaa salphaatti jalaantoo galmee kee keessa saaguu dandeessa. Itti dabaltees lakkaawwii fuulaa jalaantootti ida'uu dandeessa, fakkeenyaaf, akka unka "fuula 9 kan 12" tti.

Lakkoofsa Fuulaa Saaguuf

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. Saagi - Dirreewwan - Lakkoofsa Fuulaa fili.

Yoo barbaaddee, akka barruu keessatti raawwattee lakkoofsa fuulaa dirree hiriirsuu dandeessa.

Lakkaawwii fuulaa dabalataan ida'uu

  1. Fuldura dirree lakkoofsa fuulaatti cuqaasuun Fuula barreessi, dirree booda cuqaasi, ispeesii galchuun of barreessi.

  2. Saagi - Dirreewwan - Lakkoofsa Fuulaa fili.

Waa'ee Irraantotaa fi Jalaantotaa

Fuulota Guutuu fi Mangoo irratti Akkaataa Fuula Garagaltuu

Fuula Ammaa irratti Hundaa'uun Akkaataa Fuula uumuu

Maqaa fi Lakkoofsa Boqoonnaa olaantoo ykn Gadaantoo Keessaatti Saaguun

Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu

Please support us!