Fuula Lakkoofsota Ittifufinsa Fuulaa Saaguu

Dirree fayyadamuudhan haala salphaan lakkoofsa fuulaa fuula itti aanuu saguu ni dandeesa.

Lakkoofsii fuulaa yoo fuulli armaan gadii jirate qofa mul'ata

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. Saagii - Dirreewwan - Kabiroo cuqaasi.

  3. Qaaqa Dirreewwan keessatti ,caancala Galmee cuqaasi.

  4. Tarree Akaakuu keessaa 'fuula' fi tarree Fili keessaa 'Fuula itti aanuu' cuqaasi.

  5. Click a numbering scheme in the Format list.

    Yoo tarreeDhangii keessaa 'barruu' filatte,barruu ati sanduuqaGatii keessa galchitee qofa dirree keessatti agarsiisa.

  6. Dirree lakkoofsa fuulaa waliin galchuuf Saagicuqaasi.

Please support us!