Waa'ee Dirreewwanii

Dirrooleen kan fayyadan daataa warra galmeetti jijjiiraman kan akka lakkoofsa guyyaa har'a or dimshaasha fuula galmee tokko kessatti argamuu.

Dirroolee muli'isuu.

Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose View - Field Names.

To display or hide field highlighting in a document, choose View - Field Shadings. To permanently disable this feature, choose - LibreOffice - Application Colors, and clear the check box in front of Field shadings.

To change the color of field shadings, choose - LibreOffice - Application Colors, locate the Field shadings option, and then select a different color in the Color setting box.

Amaloota Dirree

Galmee irrati akaakuuwwan dirree gara caalaa, dirreewwan kuusdeetaa dabalatee, gatiiwwan jijjiiramaa kuusin agarsiisamu.

Dirree yammu cuqaastu, akaakuuwwan dirree kan kannan gadi gocha kana hojjoomuu:

Akaakuu Dirree

Amala

Iddooqa

Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it.

Wabii Saagi

Akeektuu hantuutee gara wabii siiqsi.

Maakroo kaasi

Maakroo kaasu.

Dirree Naqaa

Qabeentoota diree gulaaluf qaqaa banu


Dirreewwan Haaromsu

Galmee irratti dirreewwan mara haaromsuf, F9 dhibii, ykn Gulaali - Mara Fili filitti, kana booda F9 dhibii.

Dirree wara kuusa deetaa irra saagamani haaromsuf, dirree filitti, kana booda F9 dhibi.

Sajoo Yaaddannoo

Placeholders are not updated.


Please support us!