Galmeewwaan keessa Barruu Garagalchuu fi Siiqsuu

  1. Barruu wara garagalchuu ykn siqsuu barbaaddu fili.

  2. Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:

    Barruu filaman siiqsuf, barruu gara iddoo adda galmeeti harkisiitii gadhiisi. Yeroo harkistu, akeektuun hantuutee, sanduuqa fajajaa dabalachuf jijjirama..
    Qaree hantuuttee deetaa siqsuu

    Barruu filaman garagalchuf, yeroo harkistu gaqqabi. Akeektuun hantuutee, mallattoo idaatii (+) dabalachuf jijjirama.

Please support us!